Sobota - 2. ledna 2021

Jan 1, 19 - 28
Dnešní evangelium ukazuje jeden z důležitých aspektů velikosti Jana Křtitele. Židé z Jeruzaléma vyslali své služebníky, aby zjistili, kdo je Jan a co o sobě říká. Jan by mohl využít svoji popularitu, kterou získal u lidí svým prorockým působením, ale neudělal to. Je k sobě velmi poctivý, můžeme také říci, že je pokorný. Říká o sobě, že je „hlas volajícího na poušti“. Neříká o sobě, že je slovem, ale jenom hlasem, tedy pouze nějakým zvukem, který upozorňuje na něco, co se blíží. Nepřipsal si zásluhy, které mu nepatřily.


Jan sám sebe vidí jako dělníka, který chystá cestu k setkání s tím, který už se blíží, a kterého každý z lidí nezbytně potřebuje pro svou spásu, pro svou věčnost. Jan si je jistý svým životním posláním ukázat na toho, který je jedinou záchranou pro věčný život člověka. Nechce nikoho podvést. Jan ví, že jeho hlásání a působení u Jordánu, neodstraní z lidského života věčnou záhubu.
Janovo působení ukazuje, jak pracuje církev. Církev spásu nikomu nedá, ale přivádí k setkání se Spasitelem, s Ježíšem Kristem. Nabízí prostředky nutné k setkání člověka se Spasitelem.
Hlásání pravdy o Ježíši jako Spasiteli získává věrohodnost naší osobní úctou k Ježíši. To dokládá Janovo svědectví: „Nejsem hoden rozvázat mu řemínek u opánků“. Jan také ukazuje na omezenost svého působení: „Já křtím vodou“. To znamená, že prostředky, které Jan používá, jsou pozemské, ale pro získání spásy člověk potřebuje prostředky Boží.
Opravdová pomoc člověku je ve zprostředkování setkání se Spasitelem. Nemůžeme lidi poutat k sobě, protože nejsme Mesiášové.
Stejně jako v době Jana Křtitele, i dnes je těžké vidět v Ježíši svého Spasitele. Jako tehdy Jan Křtitel nesl lidem pomoc, aby uviděli v Ježíši z Nazareta Spasitele, i my si dnes navzájem máme pomáhat odhalit ve svátostech církve a v hlásaném slově toho, který stojí mezi námi, a který je naším Spasitelem.
Dnešní den je první sobota v měsíci, den, kdy uctíváme Pannu Marii Svatotomskou. Její působení přesahuje činnost Jana Křtitele. Maria stále ukazuje na svého syna Ježíše, protože jen on je Spasitelem člověka. Záchrana města Brna před Švédy byla především dílem Boží milosti. Jako Ježíš potřeboval svého předchůdce, který na něho ukázal, podobně i Maria nám zprostředkovává Boží spásonosné milosti. Jan měl své místo u Jordánu, odkud hlásal, že přichází očekávané vysvobození z hříchů a tím z věčné smrti. Brno má také své místo, které neustále odkazuje na velké Boží milosti, na Boží záchranné působení. Nad oltářem máme ikonu Panny Marie, na které Maria ukazuje na svého Syna, což je základní poselství křesťanské víry. Ježíš je Spasitel a Zachránce. Ať Vás tato pravda provází celým nastávajícím rokem. Není žádné zlo, ze kterého by nás Bůh nemohl vysvobodit. Když na Vás dolehnou těžkosti, přijďte na toto místo milosti a podívejte se s vírou na tuto ikonu. Maria je pokorná služebnice Páně, ona Vás doprovodí k Ježíši a přimluví se za Vás.