Neděle – Křtu Páně

Iz 55, 1 – 11; 1 Jan, 5, 1 – 9; Mk 1, 6b – 11
Pro nás křesťany existují v dějinách světa dvě hlavní události. První je inkarnace - vtělení, kdy se druhá osoba Nejsvětější Trojice, Boží Syn, stala člověkem. Tento muž přijal jméno Ježíš z Nazareta. Druhou událostí je smrt a vzkříšení Ježíše z Nazareta. To jsou dva hlavní mezníky, které nám, lidem, určují cestu k získání věčného života. Věčný život nezískáme působením nějaké magické síly, magickými prostředky, jako nějaký „elixír života“. Věčný život je setkání s konkrétním mužem - Ježíšem z Nazareta a rozhodnutím plně mu odevzdat svůj život, úplně se mu poddat, podrobit.


Církev dnes slaví událost Ježíšova křtu v řece Jordán. Lidé šli za Janem Křtitelem k Jordánu, aby přijali křest obrácení. Jednalo se o náboženský úkon, jehož základním prvkem bylo přiznání se ke své hříšnosti a pak veřejné vyznání svých hříchů.
Ježíš Nazaretský, Boží Syn, se nemusel vyznat z hříchu, protože žádný hřích nespáchal. Ale přijetím Janova křtu nám Ježíš ukázal cestu, která jediná vede k věčnému životu s Bohem. Naše setkání s Bohem začíná upřímným vyznáním svých hříchů. Na začátku veřejného působení se Ježíš spojil s lidmi, kteří si byli vědomi své hříšnosti a chtěli být od svých hříchů osvobozeni. Ti, kteří šli za Janem k Jordánu, si byli vědomi, že potřebují Boží působení, aby byli od hříchu a jeho následků osvobozeni. Byli si jisti, že sami hřích nepřekonají.
Ježíš sestoupil k Jordánu a přidružil se k lidem, kteří od Jana přijímali křest obrácení, aby náš hřích vzal na sebe a vynesl na Golgotu. Janův křest neměl moc zahladit lidských hřích, stalo se to výhradně skrze Ježíšovu smrt na kříži. V dnešním druhém čtení jsme slyšeli slova: „Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev, nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda“.
To, že cesta k získání života věčného se začíná skrze zpověď, potvrzuje sestoupení Ducha svatého na Ježíše v Jordánu. Dnešní evangelium dosvědčuje: „Hned jak Ježíš vystupoval s vody, spatřil, že se nebe otevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ Význam Ježíšovy krve prolité na kříži na odpuštění hříchů a jejich důsledků potvrzuje také Duch svatý činem vzkříšení Ježíše. Ježíšův křest v Jordánu a jeho smrt na Golgotě, přivolaly působení Ducha svatého, který potvrdil, že Ježíš z Nazareta je Spasitel člověka, že je cesta, pravda a život.
Věčný život získáme setkáním se s Ježíšem u Jordánu a na Golgotě. První setkání se koná ve svátosti křtu, který nás přivádí k Jordánu. Odpovídáme na otázku, zda se zříkáme hříchu, satana a jeho působení. Pak jsme přivedeni na Golgotu pod Ježíšův kříž. Jsme dotázáni, zda věříme, že v Ježíšově smrti na kříži a zmrtvýchvstání je naše spása.
Ve druhém čtení nás sv. Jan učí: „A to je vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne – li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“
Křesťanství nás učí, že nám Bůh ve své lásce dál možnost překročit hranici našeho života a vstoupit do věčnosti. Druhá osoba Nejsvětější Trojice, Syn Boží, reálně sestoupil do našeho světa, stal se člověkem v lůně Panny Marie, dostal jméno Ježíš, většinu svého života prožil v Nazaretě. Jako dospělý se připojil k zástupům, které šly k Jordánu k Janovi, aby od něj přijal křest. Je to okamžik, kdy Bůh začíná dílo záchrany lidstva. Ježíš – obrazně řečeno – zde vzal na svá ramena lidský hřích, který vede k smrti. Přijal problém, který neumíme žádným lidským způsobem vyřešit. A pak ho tři roky nesl na Golgotu, aby ho se svým tělem nechal přibít na kříž.
V dnešním prvním čtení nás prorok Izajáš učí, jak máme s tímto úžasným Božím darem zacházet. Říká těm, kteří žízní a touží po věčném životě, aby se nebáli a zdarma přijímali Boží milosti. Důležité je, abychom pochopili, že Bůh, když dává, vždy dává zadarmo. Bohu za jeho dobrotu nemůžeme zaplatit. Když uposlechneme, naplní nás nový život. Dále prorok říká: „Hledejte Hospodina, když je možné ho najit, vzývejte ho, když je blízko.“
Pokud církev bude sloužit svátostmi, pokud se budeme zpovídat a přijímat eucharistii, budeme spolu s Ježíšem na cestě k věčnosti. Ať nás i tato slova proroka povzbuzují: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
Ježíš z Nazareta je v plném smyslu Božím slovem, které udělalo všechno, co Bůh naplánoval. Ovoce Ježíšova vítězství přijmeme, když bude naše srdce proniknuté neochvějnou vírou, že Ježíš z Nazareta je Syn Boží, který nás přišel spasit.