Pondělí - svátek Obrácení sv. Pavla

Sk 22, 3 - 16
Dnešní svátek je příležitostí říci něco o živém křesťanství, o kterém také vypovídá událost obrácení svatého Pavla.
Křesťany se stáváme skrze vyznání víry v Ježíše Krista. On je Syn Boží a jediný Spasitel člověka. Křest, který přijímáme, potvrzuje naši víru v Boží dílo záchrany našich životů pro věčnost. Na začátku našeho křesťanství stojí rozhodnutí a víra v Ježíše z Nazareta, který nám otevírá cestu k věčnému životu.


Křesťanství není proto v první řadě určitým způsobem náboženského života. Křesťanem nejsem, když se jen pasivně účastním církevních bohoslužeb, když jen odříkávám křesťanské modlitby.
Papež Benedikt XVI. řekl velmi jasně, že na začátku křesťanského života je setkání s událostí, s osobou Ježíše Nazaretského, který jako vzkříšený Pán je nám v tomto světě dosažitelný. Jde o osobní duchovní zkušenost, která mi jasně říká, že tento Ježíš, který zemřel na kříži, žije dále, neboť byl vzkříšen, a já jsem ho opravdu potkal. Vím, že žije, protože jsem se s ním osobně setkal.
Obrácení v Pavlově životě nastalo, když se mu zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil před branami Damašku. Pavel byl člověkem velmi zbožným, ale jeho velká horlivost v náboženském životě mu nepomohla. Kdyby se Ježíš Pavlovi neukázal, zůstal by dále velmi zbožným mužem, ale nepoznal by Boží cesty. Byl by slepý svou zbožností.
To je také náš problém. Zaslepuje nás naše vlastní zbožnost, která nám nahrazuje živou víru. Nehledáme setkání se vzkříšeným Ježíšem, netoužíme ho potkat. Prozrazuje nás naše modlitba, ve které lpíme na výběru modlitebních textů, délce modlitby a uniká nám podstata, zkušenost s přítomností vzkříšeného Ježíše, osobní setkání s ním. Modlitba je rozhovor s Ježíšem. Není magické odříkávání naučených nebo předepsaných modliteb.
Pravá křesťanská zbožnost vede k Ježíši, k jeho následování. Všechno, co děláme, inspiruje Ježíš. Svatý Pavel to vyjádřil slovy: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.
Prosme dnes svatého Pavla, aby nás přivedl k opravdové křesťanské zbožnosti, která usiluje o kvalitu života. Tak se stáváme více a více podobni Ježíšovi. Všechno, co děláme v rámci naší pravé křesťanské zbožnosti, nás stále více přibližuje k Ježíši. Bůh se mě nebude ptát, které modlitby jsem se modlil, ale zda mě moje modlitba sblížila s Ježíšem, a též, zda jsem ho následoval svým životem.