5. neděle postní

Jer 31, 31 – 34; Žid 5, 7 – 9; Jan 12, 20 - 33
Dnešní evangelium ukazuje cestu, na které poznáváme Ježíše Krista. Jde o takové poznání, které nás skutečně k Ježíši přivede, kdy se ocitneme v jeho přítomnosti.
Nejprve máme nějakou informaci, která nás přiměje k zamyšlení: Kdo je ten Ježíš, který koná tak výjimečné věci, může nám pomoci?
Potřebujeme něco, co nás zastaví a přivede k otázce po smyslu a směřování našeho bytí.


Dnešní evangelium mluví o skupině Řeků, kteří přijali informaci o Ježíši z Nazareta, o které začali skutečně přemýšlet.
Lidé vyprávějí o různých věcech a událostech, diskutují a někdy je to zaujme a začnou o tom přemýšlet. Tyto Řeky Ježíš zaujal, proto o něm hledali další informace. Zde stojí za to se zeptat: Prožil jsem chvíle, kdy jsem se skutečně zajímal o víru, o církev, a především o Ježíše Krista?
Důležitým krokem k setkání s Ježíšem je nalezení věrohodných svědků, tedy lidí, kteří žijí v živém vztahu se vzkříšeným Ježíšem, který je jim blízký. Tito Řekové z dnešního evangelia se setkali s apoštoly, kteří byli nejbližšími svědky Ježíše z Nazareta. Je důležité hovořit s lidmi, kteří Ježíše Krista dobře znají, kteří vědí, o kom mluví. Nejde o naslouchání těm, kteří používají krásné teologické fráze, honosí se tituly a vzděláním a vidíme je na prvních stránkách médií. Je důležité setkat se s lidmi, kteří poznali, že Ježíš žije, že vstal z mrtvých, protože s ním mají osobní zkušenost. Můžeme poznat, když o Ježíši někdo jen teoretizuje, nebo mluví z hluboké osobní duchovní zkušenosti. Protože ví, o kom mluví. Potřebujeme najít autentické svědky, tedy dnešní apoštoly Ježíše Krista, protože jen oni nám setkání s Ježíšem zprostředkují.
Tito Řekové, když přicházeli k apoštolům, věděli, koho hledají: "Pane, chceme vidět Ježíše". Je to i moje otázka, hledám také Ježíše, jako tito Řekové?
Dalším krokem je modlitba apoštolů za ty, kteří Ježíše hledají, kteří ho chtějí poznat. V dnešním evangeliu čteme, že apoštolové Ondřej a Filip šli k Ježíši a vyprávěli mu o těch, kteří ho hledali. Říci o někom Ježíši dnes znamená modlit se za tuto osobu. Modlitba za ty, kteří hledají Boha, je velmi důležitá.
Je nezbytné pochopit pravdu o Ježíši. Jan Evangelista přináší podobenství o pšeničném zrnu, které musí být zaseto do země a odumřít, aby mohlo přinést hojný užitek. Obraz zasetého a odumírajícího zrna ukazuje na skutečnost kříže. Pravda o Ježíši je neoddělitelná od pravdy o kříži, a je to těžká pravda, protože mluví o utrpení, pokoře a poslušnosti.
Ve druhém čtení z listu Židům jsme slyšeli: „Kristus, ačkoli byl Božím synem, naučil se svým utrpením poslušnosti“. Když chceme opravdu pochopit Ježíše, musíme porozumět těmto slovům: "Ten, kdo miluje svůj život, ztratí ho, a kdo nenávidí svůj život v tomto světě, zachová ho pro život věčný. A kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník".
Nepoznáme Ježíše Krista, pokud se nerozhodneme následovat cestu jeho poslušnosti nebeskému Otci.
Důležitým pojmem je také slovo sluha. Služebník je ten, kdo naslouchá svému Pánu a dělá to, co mu přikázal. Pro naši citlivost na osobní svobodu je to nestravitelné slovo. Ale je to cesta víry. Víra a poslušnost jsou nerozdělitelně spojeny. V dnešním evangeliu jsme slyšeli Ježíšovo svědectví o jeho vnitřním boji, aby poslechl svého nebeského Otce: „Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče vysvoboď mě od této hodiny? Ale právě kvůli této hodině jsem přišel. Otče oslav své jméno.“
Dále Ježíš říká: „Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen“. Ježíš nám svou úplnou poslušností nebeskému Otci otevřel cestu k setkání s Bohem. Rozbil pouto lidské neposlušnosti, překonal strach z poslušnosti Boha. Ten, který nás podněcuje k neposlušnosti Bohu a drží ve své lži, může být z našeho života vyhnán. Musíme ale dovolit Ježíši, aby nás přitáhnul k sobě na svůj kříž, abychom poznali jeho odvahu bezvýhradně poslouchat Boha a rozhodli se následovat ho. Proto je tak důležité, abychom našli ty, kteří nás k Ježíši přivedou.