Velký pátek

Iz 52, 13 – 53, 12; Žid 4, 14 – 16; 5, 7 – 9; Jan 18, 1 – 19. 42
V dnešní bohoslužbě slova jsme slyšeli Pašije podle Jana. Na Květnou neděli jsme už slyšeli Pašije podle evangelisty Marka. Pašije popisují nejtěžší události v životě Ježíše. Spravedlivý zažívá neuvěřitelnou krutost od vážené společenské elity národa.
Když si připomínáme tyto události, bezděčně hodnotíme lidi, kteří Ježíši způsobili toto utrpení: To jsou zaslepení Židé a krutí Římané. Ale uniká nám, že tito lidé zároveň naplnili to, co Bůh od počátku plánoval a ústy proroků předpověděl.

Muselo se to stát, aby každý člověk mohl být zachráněn a spasen.
To, co Ježíši lidé udělali, bylo Bohem zcela naplánované a bylo oznámeno na stránkách Starého zákona. Starozákonní proroci popsali mnoho detailů z utrpení, které musel Ježíš prožít. Takže tito kati do detailu naplnili Boží vůli.
Ježíš mnohokrát mluvil o tom, co ho čeká v Jeruzalémě, že bude muset trpět, že bude ukřižován.
To vše, co Ježíš prožil v těchto posledních hodinách svého života, bylo nezbytné, aby odstranil překážky, které člověk postavil mezi sebe a Boha, které bránily Bohu vstoupit do našich životů, do našich srdcí.
Toto velké utrpení bylo nezbytné, aby se Boží lásce otevřely dveře lidských srdcí.
Jen hlas tohoto utrpení jsme schopni zaslechnout v aroganci naší lidské pýchy. Může nás přesvědčit jen láska, která je ochotna obětovat to nejcennější. Nás může s Bohem smířit jen láska, která nehledá sebe, ale obětuje se pro dobro druhého. Jen Ježíš, který neudělal nic zlého, nevyčítal nic těm, kteří ho mučili a odpustil jim slovy: vždyť nevědí, co činí, nás může zbavit strachu z Boha.
Druhá osoba Trojice - Syn Boží se stal člověkem, a od samého počátku svého života na zemi věděl, jaké krutosti musí podstoupit, aby nám dosvědčil Boží lásku. Ježíš přinesl poselství, že Bůh člověka neohrožuje, ale zachraňuje bez ohledu na naše provinění.
Pašije, které jsme slyšeli, jsou svědectvím o Boží lásce, která nám nabízí vztah a přátelství. V prvním čtení, prorok Izaiáš mluvil o Ježíši: "Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa, jako beránek vedený na porážku a jako ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa". Pravá láska nejsou velká slova, ale tiché dobro, které neustále slouží, nenechá se odradit ničím, cokoli ji potká, ani extrémní agresí, či krutostí.
Ve druhém čtení, autor dopisu Židům napsal: ". Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci". Bůh nás nenutí k poslušnosti, nenutí nás ani svou láskou. Ježíš svým postojem odhalil celou pravdu o Božím jednání. Jaký byl Ježíš, stejný je Bůh. Každoroční slavení svátků je novým pozváním Boha. Je pro nás důležité, abychom se konečně zastavili a naslouchali této tiché Boží řeči o jeho lásce ke každému z nás, kterou nám sděluje svým utrpením. Ježíšovo utrpení nese poselství: odpouštím ti.
A pokud je to pro nás těžké přijmout, nabízí nám pomoc, která se zrodila na Kalvárii: "To je tvá matka. A od té hodiny si ji učedník vzal k sobě. "
Maria, buď naší matkou, nauč nás přijímat Boží lásku.