Úterý – 3. týden velikonoční

Sk 7, 51 – 8, 1a; Jan 6, 30 – 35
Dnešní evangelium vypraví o chlebu, kterým se vyvolený lid živil během svého putování pouští a také o chlebu, který nám Ježíš dává, abychom získali věčný život. Chléb, který dostával vyvolený lid na cestě z Egypta do zaslíbené země, mana, byla znamením Boží prozřetelnosti. Vyvolený národ věřil, že když přijde Mesiáš, také nasytí je chlebem. Poznávací znamení Mesiáše je chléb, tedy takové Boží působení, které nasytí všechny základní potřeby člověka.


Ježíš říká, že chléb, který vyvolenému národu dal Mojžíš, byl jen předznamenáním toho, co přináší Mesiáš. Mana ukojila jen fyzický hlad. Chléb, o kterém Ježíš mluví a který bude dávat, nasytí každý hlad člověka, fyzický, duchovní, i hlad po věčném životě: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit“. Ježíš je ten, který sestoupil z nebe, a obětováním svého života na oltáři kříže „dává život světu“.
Primárním znakem důvěryhodnosti křesťanství je eucharistický chléb, Kristovo tělo, které dává člověku plnost života. Církev ve své pokladnici zkušeností s Boží milostí, s účinností eucharistie, má nepředstavitelné množství svědků, kteří zažili duchovní i fyzickou pomoc. Zná i lidi, kteří se po desítky let živili jen eucharistií.
V eucharistii máme nadosah úžasný poklad Boží přítomnosti. Přijetí svatého přijímání otevírá naše životy každé Boží pomoci a každému proměnění, které potřebujeme.
První čtení na jedné straně popisuje tragickou událost kamenování Štěpána, ale na druhé straně, Štěpán svědčí o moci Božího působení v něm. Všichni, kdo seděli ve veleradě a dívali se na něho, viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla. Štěpán vidí nebesa otevřená a má sílu říci: „Pane, nepřičítej jim tento hřích“.
Jak je možné, že člověk už na zemi vidí otevřené nebe a má sílu odpovídat na zlo takovou láskou?
Štěpán vidí Syna člověka, to je Ježíše Krista, jak stojí po Boží pravici. My můžeme vidět Ježíše Krista po Boží pravici v Eucharistii. Skrze víru poznáváme v tomto malém kousku chleba Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.