Středa - 3. velikonoční týden

Jan 6, 35 - 40
Dnešní evangelium pokračuje Ježíšovou řečí v synagoze v Kafarnaum, kde Ježíš vysvětluje význam eucharistie. Ježíš udělal úžasný zázrak rozmnožení chleba. Několika chleby nasytil obrovské množství lidí. Když lidé uviděli, co se stalo, rozhodli se provolat Ježíše králem. Ježíš tento záměr odmítl, a pak v synagoze v Kafarnaum vysvětlil smysl tohoto zázraku. Židé znali svou tradici, kdy potvrzením věrohodnosti Mesiáše je dávání chleba lidu. Jako Mojžíš dal lidu manu, podobně i Mesiáš bude lid sytit chlebem.


Ježíš udělal zázrak s chlebem, ale Izraelité si toho nevšimli. Neviděli v Ježíši předpovězeného Mesiáše. Ježíš neopakuje zázrak s manou, ale dává nový chléb, který svým významem a působením nesrovnatelně převyšuje dar Mojžíše. To, co Ježíš dává, je opravdový chléb z nebe.
Nepochopitelně obrovský dar, který Ježíš dává v novém chlebu, v eucharistii, který má moc odstranit všechen lidský hlad, uspokojit každou lidskou potřebu, je s velkým odporem lidmi odmítaný: „Viděli jste mě, a přece nevěříte“. Lidé na hoře rozmnožení chleba viděli neuvěřitelný zázrak a nepoložili si správné otázky. Nám dnes také nechybí různé zázraky spojené s eucharistií a také není velký zájem o porozumění této skutečnosti. Proč to tak je?
V dnešním evangeliu Ježíš říká: „Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně“. To znamená, že pochopení a opravdové prožívání eucharistie je spojené s vírou a poslušností Bohu. Bůh může dát Ježíši jen tohoto člověka, který se úplně odevzdal Bohu, pro kterého je Bůh na prvním místě, který plní Boží přikázání. Pokud se člověk nerozhodl patřit Bohu, Bůh s ním nemůže nic dělat.
Musíme vědět, že samo plnění Božích přikázání ještě člověku věčný život nepředá, ale umožňuje Bohu předat nás Ježíši, který nás nasytí svým chlebem a který má moc dát nám věčný život.
Ježíš se rozhodl plnit Boží vůli: „Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.“
Věčný život nám Ježíš může dát skrze eucharistii. Jan evangelista nás učí: Každý, kdo vidí Syna a věří v něho, má život věčný. Ježíše vidíme v eucharistickém chlebu skrze víru a pak když ho přijímáme ve svatém přijímání, získáváme život věčný. Ale neuvěříme v moc eucharistie a nezískáme její ovoce, pokud se nejprve neodevzdáme Bohu, nebudeme Boha poslouchat. Nepochybuji, ale uznávám, že každé Boží slovo je pravdivé i tehdy, když podle lidských měřítek vypadá nelogicky nebo nesmyslně. Bůh je vždy Bohem a vždy působí skrze Ježíše Krista.