Památka Panny Marie, Matky církve

Den po Letnicích církev uctívá Pannu Marii jako Matku církve. Letnice nemůžeme plně prožít, když nevěnujeme zvláštní pozornost Matce Boží. Panna Maria a Duch svatý jsou neoddělitelně spojeni. Dílo naší spásy začíná jejich setkáním. Boží Syn by se nestal člověkem, kdyby se Maria a Duch svatý nesjednotili při realizaci Boží vůle.


Při setkání Ducha svatého a Marie šlo o velmi něžnou a intimní věc, o početí a zrození Ježíše. Bylo to setkání dvou srdcí plných čisté lásky. Pochopení tohoto setkání je pro nás nesmírně obtížné, protože naše lidská láska je proniknuta tělesností. V tomto setkání tělesnost nehrála žádnou roli. V této lásce není prostor pro sobectví.
O Duchu svatém nás církev učí, že On je plodem čisté lásky Boha Otce k Synu Božímu a Syna Božího k Bohu Otci. Všechno, co se děje v Božím životě, je založeno na plné lásce. Maria by neměla takové intimní setkání s Duchem svatým, kdyby její srdce nebylo naplněno čistou láskou. Myslím si, že Maria je jediný člověk, v jehož srdci Bůh uviděl takovou velikost čisté lásky. Ježíšovo početí a narození se uskutečnilo v setkání dvou srdcí přetékajících naprosto čistou láskou.
O tomto setkání vypráví kniha Píseň Písní. Poslechněme si pár citátů: „Jak jsi krásná, milá moje, jak jsi krásná! Tvé oči jsou holubice. Jak jsi krásný můj milý, jak líbezný. Naše lože je sama zeleň. … Jak lilie mezi bodláčím, tak moje milá mezi mladými ženami. Jak jabloň ve stromoví sadu, tak můj milý mezi mladými muži. … Můj milý se ozývá, říká mi: Vstaň má milá, má krásko pojď. … Můj milý je můj a já jsem jeho. … Celá jsi krásná má milá, a poskvrny na tobě není! … Ztrácím kvůli tobě rozum, má sestro, nevěsto, ztrácím kvůli tobě rozum pro jediný tvůj pohled, … Kolik půvabů má tvá láska, má sestro, nevěsto. … Jsem svého milého a můj milý je můj. … Kdo je ta, jež vzchází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozná jako ozbrojené šiky?“
Maria je člověk, který pochopil a začlenil do svého života Boží přikázání, učinil je základem svého života: „Slyš Izraeli: Jahve náš Bůh, je jediný Jahve (Bůh). Budeš milovat Jahve, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší i veškerou svou silou“. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by nepřišel, nezastínil ji a Ježíše by nezrodila. Jedině bezmezná láska k Bohu přiměla Marii, aby se Boha přestala bát a nechala ho ve svém životě udělat všechno.
Maria nám dává příklad a také nám nabízí svou pomoc, abychom dozrávali do podobné lásky k Bohu. Maria je Matkou církve, protože nás učí plné důvěře k Bohu a odvaze spolupracovat s Duchem svatým.