Sobota - Panny Marie Potěšující

Dnes Augustiniánský řád oslavuje svátek Panny Marie Potěšující. V průběhu staletí církev obdarovala Pannu Marii různými tituly. Každý z těchto titulů ukazuje význam Panny Marie a její pomocnou roli v našem křesťanském životě. Augustiniánskému řádu byly svěřeny tři tituly Panny Marie: Matka Boží Dobré Rady, Panna Maria Potěšující a také Panna Maria Neustálé Pomoci, což je titul, který byl papežem spolu s Ikonou v osmnáctém století svěřen řádu Redemptoristů. Nejčastěji jsou tyto tituly Panny Marie spojené s konkrétním obrazem nebo sochou. Spojení titulu s obrazem nebo sochou má pomoci k lepšímu pochopení významu Panny Marie a jejího úkolu v Ježíšově díle spásy.

Role Panny Marie neskončila početím Božího Syna a péčí o jeho správné dozrání. Ona stále pracuje v dějinách církve. Jako se postarala o růst zdravého lidství a pevného vztahu k Bohu u Ježíše, podobně chce i nám pomáhat na cestě k získání spásy.
Dnešní slavností se chceme opět přiblížit k Panně Marii, která k nám přichází jako potěšení. Možná se ptáte, jaké potěšení nám Maria přináší?
Ten, který především nese titul utěšitel, je Duch svatý. On nás těší především tím, že neustále stojí po našem boku k pomoci, abychom naplnili naše křesťanské povolání, abychom došli do věčnosti. On nám předává každou Boží milost, která je nutná pro růst naší víry a našeho spojení s Ježíšem Kristem. To on zprostředkuje svátosti církve a uskutečňuje svatost v nás. To on působí ryzost naší modlitby. Bez jeho pomoci nejsme schopni pravdivě vyznat víru v Ježíše Krista, Pána a Spasitele. Bez jeho působení naše těla nebudou vzkříšena.
Setkat se s Duchem svatým nezbytně potřebujeme. Ale není to jednoduché, protože jsme velmi omezeni hříchem, máme z Boha strach, nedůvěřujeme jeho lásce. Proto potřebujeme někoho, kdo nám na cestě k Bohu pomůže.
Jediným člověkem, který v sobě našel moudrost i odvahu úplně důvěřovat Bohu, který dokořán otevřel své tělo a své srdce Božímu působení, je právě Maria. Proto potřebujeme její pomoc, abychom jako ona neměli problém s Boží přítomností v nás, aby Duch svatý v nás mohl působit. Jak jsem řekl, jeho přítomnost v nás a naše důvěra vůči němu patří k nejdůležitějším pilířům našeho života. Bez pomoci Ducha svatého nedojdeme spásy.
Jako Panna Maria potřebujeme, aby i nás zastínil Duch svatý svou přítomností. Pobožnosti k Panně Marii nás mají vést k neustálým prosbám k ní, aby nás vyučovala důvěře Duchu svatému, a otevřenosti pro jeho vedení. Naše spása závisí na spolupráci s Duchem svatým.
Kde je Duch svatý, tam je také Panna Maria. Duch svatý je Potěšitelem, protože nás ujišťuje o naší spáse, a pomáhá nám na cestě. Panna Maria nás přivádí k Duchu svatému, proto je naším potěšením. Z tohoto důvodu církev předala Panně Marii titul Potěšující.
Záchrana města Brna před Švédy přinesla velké potěšení. Toto potěšení zprostředkovala Panna Maria. Je to důkaz, že modlitby k Panně Marii přinášejí hojné ovoce.
Důvěrná setkání s Pannou Marií jsou vždy pramenem velké radosti. Maria prožívala velkou radost, když se setkala s Bohem. Její duch zajásal v Bohu spasiteli, v Bohu, který zahrnul celý její život milostmi. O tuto úžasnou zkušenost se Maria s námi neustále dělí. Shromáždili jsme se opět u ikony Panny Marie Svatotomské jako naši předkové, aby i nám Maria zprostředkovala potěšení.