Sobota: památka Andělů strážných

Druhého října v liturgii církve slavíme památku Andělů strážných. Kdo jsou a odkud víme o jejich existenci?
Písmo zmiňuje anděly více než třistakrát, v různých situacích a za různých okolností. Pán Ježíš říká, že máme anděly, kteří jsou blízko Bohu a dívají se na něj: "V nebi se stále dívají na tvář mého nebeského Otce."
Jsou to duchové, nemají tělo, takže pro většinu z nás zůstávají neviditelní.

Někdy jsou zobrazováni jako lidské postavy s křídly, často s ženskou tváří, ale nejsou to dokonalí lidé - jsou to vyšší duchové. Mají vlastnosti přisuzované mužům: odvahu, sílu, statečnost, hrdinství, odhodlání a chrabrost, ale i ženské vlastnosti: dobrotu, jemnost, krásu a harmonii. Od Stvořitele dostávají speciální úkoly, se kterými je posílá do našeho světa.
Bůh každému člověku „přidělil“ jednoho anděla ochránce a pomocníka, a proto mu říkáme Anděl strážný. Jeho úkolem je pomoci nám na cestě ke spáse. Je to přítel, který se o nás stará a chrání nás před zlem. Dává nám dobré myšlenky a inspiraci. Podporuje dobré jednání. Dává nám sílu, pomáhá nám bojovat se svými slabostmi a nedostatky. Nikdy nás však k ničemu nenutí, pouze mobilizuje naše schopnosti, talent a dary, kterými nás Bůh vybavil.
Anděl strážný provází každého z nás po celý život, nikdy nás nenechává o samotě, ale stará se o nás jako Boží posel.
Žalmista popisuje péči andělů takto: „Neštěstí k tobě nepřijde a rána tvůj stan nepotká, neboť dal svým andělům příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Budou tě nosit na rukou, abys nenarazil nohou o kámen. Budeš šlapat na hady a zmije a budeš moci dupnout na lva a draka.“
S tímto strážcem a pomocníkem se během každého dne můžeme cítit v bezpečí. Určitě nás mnohokrát zakryl svými křídly, i když jsme to nezpozorovali. Ochránil nás před mnoha nebezpečími, zachránil před mnoha nehodami, pomohl v obtížných situacích.
Papež Jan Pavel II. řekl slovenským poutníkům (2. října 1991): "Dnes slavíme památku svatých Andělů strážných. Boží prozřetelnost nám posílá tyto duchovní bytosti, aby nám pomohly dosáhnout svatosti. Andělé mají v historii spásy své poslání. Plní také důležité poslání i v našich životech. Víra v existenci andělů nás povznáší do nadpřirozených realit a modlitba k nim nám pomáhá na cestě spásy.“
Musím zde zmínit i dvě velké deformace kultu andělů. Zaprvé, současná tendence snižování kultu andělů, kdy jsou zobrazováni se sladkou tváří dítěte, aniž bychom si je spojovali s duchovní mocí, kterou mají. Za druhé: duše zemřelých dětí, opouštějící tento svět, nerozšiřují skupinu andělů, ale jako lidské osoby - díky oběti Ježíše Krista Spasitele - vstupují do skupiny spasených.
Dnes se také scházíme před Palladiem města Brna. Setkáváme se s Pannou Marií, která je také prostřednicí Božích milostí, Boží péče o nás. Bůh ji také posílá, aby nás chránila před útoky zla.
Každý má svého Anděla strážného, na jehož pomoc se může vždy spolehnout, stejně jako na Pannu Marii. Jan Pavel II. učil, že andělé tvoří pro Boha jakoby nejbližší prostředí. Andělé jsou také nejblíže Panně Marii, protože je jejich královnou. Jsou jejími dvořany. Kde je Panna Maria, tam je i její dvůr, andělé.
Dnes máme v naší bazilice zvláštní den, protože slavíme památku Andělů strážných, a zároveň sloužíme poutní bohoslužbu u Palladia města Brna. Je to skvělá příležitost požádat Boha o potřebné milosti prostřednictvím Andělů strážných a Panny Marie.