Sobota: svátek "Všech augustiniánských svatých"

Během svých přednášek jsem se mnohokrát ptal, zda posluchači chtějí být svatými. Obvykle jsem dostal odpověď: ne. Zjistil jsem, že se křesťané bojí být svatými. Proč nás svatost nepřitahuje?
Myslím si, že mnoho kazatelů nám nabízí pokřivený obraz svatosti. Když je svatost ukázána jako utrpení, neustálé odříkání všeho, co je nám milé a příjemné, musí nás vylekat.
Křesťanský život vnímáme často jako úsilí stát se vlastními silami spravedlivými, kteří konají dobré skutky. Od ambonu slýcháme: naprav se, snaž se být dobrým, nebo pokorně přijmi své utrpení, musíš si zasloužit nebe.


Ale Nový zákon takto cestu ke svatosti, ke spáse člověka, nepopisuje.
Cílem spásy je sice svatost člověka, protože jen svatý člověk se může postavit před Boha, který je svatý. Nebe je otevřené jen svatým. Ale spása člověka, to znamená cesta ke svatosti, se uskutečňuje spoluprací s Boží milostí. Bez působení Boží milosti člověk spásy nedojde. Boží milost není odměna za naše dobré skutky. Boží milost je dar zdarma daný hříšnému člověku. Boží milost si člověk nezaslouží, může si ji nechat jen darovat.
Řád augustiniánů oslavu všech svých svatých spojil s výročím narození svatého Augustina. Svatému Augustinovi církev dala titul Doktor milosti, protože patří k největším učitelům, kteří pochopili a pak učili věřící žít z Boží milosti, a tak docházet spásy. Svatý Augustin, stejně jako svatý Pavel, učil, že křesťan se musí naučit spolupracovat s Boží milostí.
Ke svatosti dozráváme jen tehdy, když dovolíme Bohu působit v nás. Od míry našeho svolení se odvíjí velikost naší svatosti. Největším vzorem růstu ve svatosti je Panna Maria, která zcela souhlasila s působením Boží milosti v jejím životě a tak Bůh mohl v jejím životě konat veliké věci.
Souhlas s Božím působením a otevření se Boží milosti, důvěra, že nám od Boha nic zlého nehrozí, vyplývá z víry v Boží dobrotu, z přesvědčení, že Bůh je láska.
Svatý Augustin nás učí, že když je někdo plný lásky, všechno, co činí, je vždy dobré a nemůže nikdy a v ničem druhému ublížit.
Když dovolíme Bohu, který je láska, působit v našem životě, bude také nás přetvářet v lásku. Je to úžasné a říkáme tomu svatost.
Svatí nám ukazují především to, že Boží milost zvládla překonat jejich hříšnost, jejich sobectví a proniknout všechno láskou, takže se stáli na celou věčnost blahoslavení, to znamená šťastní.