1. sobota adventní

Žalm 147; Mt 9, 35 – 10, 1. 5 – 8
Boží království je duchovním prostorem, ve kterém se člověk uzdravuje z každé nemoci a Bůh řeší každý náš problém. Tak definuje Boží království dnešní evangelium. Nejprve sám Ježíš svými činy odhaluje způsob fungování Boží vlády. Když Ježíš hlásá radostnou zvěst o Božím království, zároveň uzdravuje každou nemoc a každou chorobu.
Boží království není teoretickou informací o Bohu, nábožným přáním, ale projevuje se reálnými Božími činy, kde Bůh uzdravuje člověka z každé nemoci.


V dnešním evangeliu nacházíme tři zprávy o uzdravení a síla uzdravení se postupně zesiluje. Ve druhé zprávě o uzdravení je přidáno vyhánění zlých duchů a ve třetí zprávě se píše o vzkříšení mrtvých a očištění malomocných. Tím je podtržena pravda, že Boží vůle uzdravovat člověka je bezmezná, že se Bůh rozhodl a má moc zasahovat na každém místě, které je v područí zla.
Ale Boží království potřebuje své zvěstovatele, aby Boží láska mohla působit. Ježíš řekl, že žeň je hojná, ale dělníků je málo. Člověk je skrze působení hříchu nemocný, ohrožený smrtí. Potřebuje nezbytně Boží milost. Bůh se neobejde bez člověka jako prostředníka, aby nám mohl pomáhat.
K předávání Boží pomoci a uzdravení jsou na prvním místě ustanoveni biskupové a kněží. V dnešním evangeliu slyšíme, že Ježíš dal apoštolům „moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu“. Nenacházíme žádnou informaci, že by Ježíš tuto pravomoc apoštolům a jejich nástupcům odňal. To znamená, že tento úkol v církvi dále platí.
To, že tato služba v církvi dnes hodně chybí, pravděpodobně souvisí s nedostatkem modlitby podle doporučení Ježíše: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.
Ježíš nám řekl, jak Boží milost působí v Božím království. Je důležité, abychom doporučení Páně uzdravovat nemocné pochopili a modlili se za nemocné s vírou, jak říká svatý Jakub: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá představené církve, a oni ať ho pomažou olejem ve jménu Páně a pak se nad ním modlí. Modlitba víry zachrání chorého a Pán ho pozvedne.“
Znova se setkáváme u Paladia města Brna, a připomínáme si záchranu našeho města skrze pomoc Panny Marie. Velitel švédské armády věděl, že nebojuje proti občanům města Brna, ale proti černé Marii. Viděl Mariino působení, které znemožnilo Švédům dobýt město. Víme, že skrze Pannu Marii působila Boží milost. Bůh chránil město a jeho obyvatele před velkým zlem. Byla zde ikona Panny Marie, bylo zde otevřené nebe, aby mohla přijít pomoc. Ale bylo také třeba člověka, který by na pramen Boží pomoci ukázal. Našel se takový, byl to otec Martin Středa z jezuitské koleje.
Chtěl bych vás všechny, kteří prožíváte problémy, se kterými se neumíte vypořádat, povzbudit k modlitbě: vyproste si prostředníka mezi vámi a Bohem – kněze nebo řádovou sestru, kteří by vám pomohli získat Boží pomoc.
Ježíš vybízí: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Říká tuto větu před vysláním svých apoštolů. Tím ukazuje, o jaké dělníky jde. Když potřebujeme Boží pomoc, měli bychom v první řadě hledat kněze, který nám setkání s Bohem zprostředkuje.