3. neděle v liturgickém mezidobí

Neh 8, 2 – 4a. 5 – 6. 8 – 10; 1 Kor 12, 12 – 30; Lk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21
Bůh se ve své lásce rozhodl obnovit vztah s člověkem v nekonečně větší míře, než tomu bylo v ráji. Po prvotním hříchu, když se člověk před Bohem skryl a musel opustit rajskou zahradu, Bůh začal chystat k setkání s člověkem novou cestu. Dnešní liturgická čtení tuto cestu, po které Bůh k člověku přichází, ukazují.
Významným Božím krokem k člověku byla událost na hoře Sinaj, kde Bůh dal Mojžíšovi Desatero. Jsou to pravidla, která nás učí správnému životu, abychom se neminuli s Bohem.

Dnešní první čtení popisuje, jak vyvolený lid naslouchal Božímu slovu. Kněz Ezdráš toto slovo četl a vysvětloval. Tato událost nás poučí, jak Božímu slovu naslouchat a přijímat je.
Slovo Boží je k dispozici každému, kdo je ochoten naslouchat. Není jen pro zasvěcené. Slyšeli jsme, že Boží slovo bylo hlásáno veřejně, ve shromáždění lidu. Abychom uslyšeli Boží slovo a porozuměli mu, potřebujeme společenství. Jen společný zájem o Boha a naslouchání Božímu slovu odhaluje pravdu o Bohu i o nás. Potřebujeme se navzájem, abychom správně Boží slovo pochopili.
Pak jsme slyšeli, že uši shromážděného lidu byly obráceny ke knize zákona. To znamená, že lidé chtěli skutečně porozumět Božímu zákonu a Boží moudrosti a uslyšet Boží rady, jak kráčet Boží cestou.
Kněz Ezdráš, znalec Písma, vystoupil na zvláštní místo, aby Boží slovo četl a vysvětloval. Tento obraz nám říká, že Boží slovo nelze vykládat svévolně. Boží slovo musí být hlásáno skrze vyvolené osoby a na místech k tomu určených. O tom také hovoří dnešní druhé čtení, kde Pavel vysvětluje roli a význam různých úřadů v Církvi. To znamená, že ne každý je povolán veřejně Boží slovo vykládat.
Když Ezdráš vystoupil na podium, otevřel knihu zákona. To je symbolické gesto, které říká, že Bůh k lidem chce mluvit. V této chvíli shromážděný lid povstal a slovem "Amen" vyjádřil svoji připravenost naslouchat. Pak lid padl na kolena před Bohem a dotknul se tváří země. To je gesto velké úcty Bohu za jeho přítomnost, dobrotu a za vůli lid poučit.
Tento starozákonní popis setkání s Božím slovem nám ukazuje velkou úctu k Božímu slovu: Nasloucháme Božímu slovu s takovou pozorností a úctou? Jaký je náš vnitřní postoj k Božímu slovu?
Svědectví o správném vnitřním postoji najdeme i v dnešním evangeliu. Evangelista Lukáš píše o svém velkém úsilí při přípravě katecheze, můžeme také říci: svého kázání. Teofilovi, jednomu z obrácených pohanů ke křesťanství, říká: „Důkladně jsem všechno od začátku prozkoumal a uspořádaně vypsal, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, ve které jsi byl vyučen“.
Dnes v církvi existuje velký problém s výkladem Božího slova. Kněží, kteří jsou k výkladu Božího slova povoláni, jsou často nepřipraveni. Ale ti, kteří se shromáždili, aby naslouchali Božímu slovu a jeho vysvětlení, mají povinnost jako Teofil, požádat znovu o vysvětlení, pokud neporozumí, nebo mají pochybnosti. Nemůžeme naslouchat bezmyšlenkovitě nebo neposlouchat vůbec. Máme požadovat srozumitelné vysvětlení, které nás napřímí, nebo utvrdí ve způsobu života v souladu s Boží vůlí.
Ježíš ukázal, jak kázat Boží slovo. Dnešní evangelium říká: chudým zvěstoval radostnou zprávu, zajatým hlásal propuštění, slepým navrácení zraku, zdeptané propustil na svobodu, hlásal milostivé léto Páně. Ježíšovo slovo bylo zcela ve shodě s tím, co konal. Mezi jeho slovem a činem nebylo rozporu. Neměnil také to, co bylo řečeno ve Starém zákoně.
V prvním čtení jsme slyšeli, že se shromážděný lid po vyslechnutí Božího slova rozplakal. To je upřímná reakce na Boží slovo. Je to znamení, že jsme skutečně pochopili Boží očekávání. Neboť ve skutečnosti náš život neodpovídá Božímu zákonu.
Ezdráš na pláč lidu odpověděl pozváním na hostinu a vybízel k radosti v Pánu.
Také Církev v druhé části mše svaté zve na eucharistickou hostinu, k radosti v Pánu zpěvem písně.
Když jsem uslyšel Boží napomenutí, zaslechl výzvu k nápravě svého života, mám mít také odvahu jíst toto jídlo, které Bůh připravuje na eucharistickém stole. Úkolem této hostiny je, abych dostal sílu k obrácení k životu podle Božího slova.

V naší farnosti se nad Božím slovem můžeme zastavit každý čtvrtek v devatenáct hodin, mládež má stejnou možnost na svých setkáních.
Všichni, kdo chtějí skutečně pochopit Boží slovo, jsou srdečně zváni.