Sobota – 5. postní týden

Ez 37, 21 – 28; Jan 11, 45 - 56
V prvním čtení prorok Ezechiel odhaluje Boží plán nového, šťastného života. Podmínkou je Boží přítomnost mezi lidmi: „Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejích Bohem a oni budou mým lidem“. Bůh má pro nás připravenou novou, šťastnou budoucnost. Chce nám darovat nový život. Boží nabídka nového, věčného života je darem zdarma dávaným. Potřebujeme jen uvěřit v jeho milost.


Dnešní evangelium popisuje další události po zázraku vzkříšení Lazara. Toto vzkříšení je potvrzením Boží všemohoucnosti a předpovědí našeho vzkříšení do nového života. Bůh neudělal smrt a nechce, aby člověk umíral. Bůh nám připravil život v plnosti. Všechny potřebné prostředky, které jsou nutné k tomu, abychom tento život získali, máme v Ježíši z Nazareta. On je náš Spasitel. Vzkříšením Lazara Ježíš potvrdil svou vládu nad smrtí. Tělo Lazara už se rozkládalo, když mu Ježíš vrátil život. To platí také pro naše těla, když budou chrámem Ducha svatého, a my Božími dětmi.
Evangelium vypraví, že po vzkříšení Lazara se Židé rozhodli Ježíše zavraždit, vymazat jeho jméno ze země. Řekli si, že Ježíš je ohrožuje. Tato zaslepenost vůči Ježíši je největší lidskou tragédií. Ten, který přemohl smrt, je dodnes považován za největší ohrožení lidského života. Mnoho lidí usilují o to, aby pravda o Ježíši, jediném Spasiteli, byla zpochybněna, aby lidé v Ježíši nepoznali svého Spasitele.
Když Ježíše z Nazareta postavíme do centra našeho života, vyznáme v něm svého osobního Pána a Spasitele, staneme se chrámem Ducha svatého. Duch svatý si v našem těle vybuduje svůj příbytek. Tehdy Bůh bude našim Bohem, a my jeho lidem: Budeme jeho dětmi, pro které udělá všechno, abychom po fyzické smrti vešli do nového života, zasedli po jeho pravici, a mohli být navěky šťastni.
V pochopení této pravdy nacházíme řešení i současné tragické situace na Ukrajině. Pokud si křesťané na obou bojujících stranách budou vědomi, že Ježíš je Spasitel a Zachránce a vědomě a veřejně Ježíše budou vyznávat, nebudeme dlouho čekat na usmíření a pokoj.
Potřebujeme víru, že Ježíš Kristus je kníže pokoje, protože on má moc nás přivést k odpuštění nespravedlností a křivd a usmířit nás navzájem. Kéž nám Panna Maria pomůže uvěřit pravdám evangelia a podle těchto pravd jednat.