Středa – 2. týden velikonoční

Jan 3, 16 – 21
Dnešní evangelium vypravuje o Božím milosrdenství. Bůh nás chce spasit, obdarovat věčným životem. Nechce nás odsoudit ani ponížit, protože je láska, která miluje až do krajnosti. To dosvědčuje fakt vyslání Božího Syna pro naši záchranu na smrt. A naše záchrana je spojena s utrpením a smrtí Ježíše na kříži: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“. Bůh ve své všemohoucnosti udělal všechno, aby nám otevřel věčnost.


Cesta k věčnému životu, k plnosti štěstí a radosti, je otevřena. Je to cesta skrze víru v Ježíše z Nazareta, jediného Spasitele člověka. Syn Boží svým vtělením přijal na sebe každý útok zla, stal se smírnou obětí za spásu všech. Vtělení Syna Božího a pak pokorné kráčení v nepochopitelném ponížení a utrpení nemá obdoby. Ježíš z Nazareta pokorným plněním Boží vůle překonal hřích, každou naši neposlušnost a tím nás zachránil.
V Ježíši nám Bůh neustále podává svou pomocnou ruku a otevírá nám věčnost. Rozhodnutí, zda nám Bůh může pomoci, je na nás. Musíme tuto Boží ruku sami uchopit. Boží záchrana je nabídkou. Bůh nám nic nevnucuje. Je na nás, zda Boží lásku přijmeme nebo odmítneme.
Jan nám dále v evangeliu říká: „Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé“. To ukazuje, že netoužíme žít podle svého svědomí. Nechceme přijmout Boží pravidla a nevážíme si Boží moudrosti. Tmou v našem životě je domýšlivost, nafoukanost, sebejistota a přesvědčení, že jsem dost moudrý, abych sám rozeznal dobro od zla. Když se přiblížíme ke světlu, kterým je Bůh, poznáme, že sami nemůžeme konat skutky, které by nám zaručily věčnost. Bůh vždy odhalí tmavou stranu našich činů, jejich nedostatečnost. Před Bohem je jen jeden život dokonalý. Jen život Ježíše Nazaretského naplnil požadavek spravedlnosti. On byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži.
Bůh je láska, proto nám dává možnost připočítat si všechny Ježíšovy zásluhy a tím si otevřít dveře k věčnosti. Boží láska je opakem našeho sobectví. Našim spravedlivým skutkem, vykonaným v Bohu, je víra v Ježíše Krista, našeho osobního Spasitele. Touto vírou vstupujeme do světla. Podstatou křesťanství je víra v dar spásy zdarma daný.