Mimořádné farní ohlášky - 22. března 2020 - 4. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

neděle 22. března

V naší farnosti den modliteb ke sv. Ritě, přímluvkyni ve smíření a v lidsky neřešitelných situacích. Spojme se v modlitbě k naší světici, aby nám všem vyprosila hlubokou víru v Boha, moudrost Ducha svatého a pomoc ve smíření s bližními i se situací, která nás zasáhla. Modleme se všichni modlitbu ke sv. Ritě: Svatá Rito, poslušná dcero svých rodičů, milující manželko násilnického manžela, trpělivá matko dvou těžko zvladatelných dětí, obětavá sestro v klášterním společenství, dobrotivá spolutrpitelko milovaného Pána. Znáš život a jeho bídu. Ty víš také o naléhavých problémech našich neklidných srdcí. Naše bezmezná důvěra ve Tvou mocnou přímluvu nás přivádí k tobě. Ty jsi zakusila mnoho utrpení a stala ses hodnou nosit na svém čele ránu trnové koruny. Pomohla jsi bezpočtu lidí. V zoufalých a téměř beznadějných situacích jsi byla dobrotivou přímluvkyní těm, kdo tě prosili s vírou. Neopouštěj nás v našich potřebách. Pomáhej nám, abychom šli s klidem a radostí cestou našeho životního povolání, a pomoz nám nést kříž společně s Kristem, aby nás dovedl do radosti nebe. Amen.

středa 25. března

Slavnost Zvěstování Páně, den, kdy děkujeme Bohu za vtělení Božího syna Ježíše, prosíme za ochranu nenarozeného života a všechny děti, které se nemohly narodit. Pamatujme na tyto úmysly ve svých osobních modlitbách. Je to den, kdy slavíme událost, kdy se nebe dotklo země. Při večerní modlitbě prosím zapalme svíce – hromničky - a pomodleme se desátek růžence s tajemstvím: kterého jsi z Ducha sv. počala.

Další informace

  • 1.Bazilika je od čtvrtka 12. března 2020 do odvolání zavřena. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit poslechem televizního nebo rozhlasového přenosu a svátečním klidem od práce.
  • 2.Farní kancelář bude zavřena, v nutných případech volejte panu faráři na tel: 606 282 681.
  • 3.Pohřeb z baziliky je možno vypravit po domluvě s panem farářem.
  • 4.Výuka náboženství a katecheze na faře i výuka na ZŠ je od 10. března až do odvolání pozastavena, stejně jako pastorační aktivity.
  • 5.Vybízíme Vás ke společné modlitbě za ukončení epidemie a odstranění všech dalších ohrožení, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, každý den ve 20:00 hod. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Zapojme se podle svých možností modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
  • 6.Duchovní impulzy najdete např. na webu: www.vira.cz, www.liturgie.cz; na farním webu: kázání otce Jana, křížovou cestu, modlitby.