Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016

Milí farníci,

Máme za sebou první ucelený rok společné činnosti v naší farnosti. Dovolte nám malé ohlédnutí za těmito dvanácti uplynulými měsíci.

Již od prvních lednových dnů roku 2016, kdy jsme Nový rok přivítali společnou adorací a následným přípitkem, jsme mohli s radostí sledovat opětovné první kroky P. Jana Josefa Budila. Po předchozím podzimním zdravotním kolapsu to byly první velké úspěchy v jeho rekonvalescenci a my za ně nepřestáváme děkovat Bohu, naší Panně Marii Svatotomské a v neposlední řadě i sv. Ritě. Začátkem března jsme tak mohli s velkou radostí oslavit jeho 88. narozeniny. Děkovná mše svatá proběhla na slavnost sv. Josefa a P. Jan Budil ji celebroval, za asistence svých spolubratrů augustiniánů a Rytířů řádu sv. Lazara.

Od začátku roku pokračovaly již zavedené pravidelné úterní večery pro mládež, vedené P. Angelem Lemmem a čtvrteční biblické hodiny pro dospělé pod vedením P. Jana Biernata. Pokračovaly i pravidelné hodiny náboženství s paní katechetkou Helenou Velanovou a pod jejím vedením v lednu začala i nedělní pravidelná příprava dětí k Prvnímu svatému přijímání.

V tomto roce byl termín velikonoc jeden z nejzazších a přípravy na tyto svátky proto probíhaly již od zimních měsíců. Jedním z překvapení, hlavně pro děti, byl průvod na Květnou neděli i s živým oslíkem jménem Mazlík, kdy děti oděné do kostýmů židovského zástupu doprovodili „Krista“ za zpěvu „Hosana na Výsosti!“, a zahájili tak Svatý týden. Oslavy velikonoc proběhly v radostném duchu a Slavnostní mše byly hudebně doprovázeny Strobrněnským sborem, obřady velikonočního tridua pak Komorním sborem baziliky. Obě hudební tělesa začala v naší bazilice působit již v roce 2015.

22. května proběhla slavnostní pouť ke sv. Ritě. Tentokrát však část farníků vyrazila na pouť ke sv. Ritě do polského Krakowa. Této pouti se zúčastnilo na 70 farníků. V průběhu roku nadále pokračuje tradice pobožnosti ke sv. Ritě každý 22. den v měsíci, včetně svěcení růží. Tyto pravidelné měsíční poutní mše byly zavedeny již v loňském roce a těší se stále větší oblibě zvláště pro zásluhy této světice.

První červnovou neděli přijalo 6 dětí z naší farnosti První svaté přijímání, na které se připravovali s P. Witem, a které hudebně doprovodil Dětský sbor baziliky.

Již po velikonočních svátcích nastala příprava organizace historicky první účasti naší baziliky v Noci kostelů. Do této akce se zapojilo přes 40 dobrovolníků všech věkových kategorií z naší farnosti, za jejichž pomoc děkujeme a vyprošujeme Milost u naší Matky Boží.

V pátek 10. června proběhla první Noc kostelů v naší bazilice za podpory a vedení faráře P. Wita. Netrpěliví návštěvníci si vystáli několikaminutovou frontu vinoucí se od parkovišť autobusů a hned po zahájení zcela zaplnili baziliku. V průběhu večera si mohli vyslechnout nejen hudební vstupy, ale i něco z historie baziliky a Palladia města Brna či vyluštit kvíz původně určený jen pro děti, ale kterého se s velkou vervou ujali i dospělí. Starobrněnští skauti se postarali o zábavu pro děti na třetím nádvoří. Večer byl zakončen společnou adorací, Mariánským pozdravem a závěrečným požehnáním. Za celý večer prošlo bazilikou na 6 a půl tisíce návštěvníků. I když mnohé dobrovolníky pořádně bolely nohy, byla tato akce velmi úspěšná a pomohla nám navzájem se ve farnosti více poznat.

Na konci června jsme se sešli s ministranty a dětmi z farnosti, všemi dobrovolníky, zpěváky a pravidelnými účastníky úklidu baziliky, abychom společně oslavili konec školního roku a začátek prázdnin. P. Angelo vyrazil se svými svěřenci na pěší pouť na Velehrad oslavit celonárodní pouť svatých Cyrila a Metoděje.

Jelikož se v letošním červenci uskutečnilo celosvětové setkání mládeže v Krakově, za přítomnosti Svatého Otce Františka, ještě před tímto setkáním proběhlo v naší farnosti Mezinárodní setkání Augustiniánů a jejich příznivců putujících do Krakowa na světové setkání. Při této příležitosti složili 4 bratři augustiniáni věčné sliby. Pro několik našich farníků byla tato akce pořádně perným dnem, neboť postarat se o tolik hostů v tak krátké době, se zdálo téměř nemožné. Ale vše dopadlo s pomocí Boží na výbornou a poutníci tak mohli pokračovat dále.

Toto setkání se zařadilo mezi první zdokumentované akce uveřejněné na nových aktivních stránkách naší farnosti, jejichž obsah Vás již dnes může informovat o všem, co se dělo, děje a dít bude.

Jelikož zároveň probíhal i skautský tábor, kam odjela velká část našich ministrantů, jen tak se neobešli od duchovní podpory. P. Jan Biernat je tak dvakrát navštívil a odsloužil mši svatou na jejich tábořišti v Rychlebských horách.

Začátkem srpna proběhla pro několik zdatných farníků pod vedením P. Angela náročná, ale úspěšná cyklopouť do rakouského Mariazell.

Srpen je pro naši farnost i opatství vždy velmi důležitý, neboť se v něm slaví několik důležitých slavností. První z nich – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna jsme mohli oslavit s novým pomocným brněnským biskupem Pavlem Konzbulem. I tuto slavnost provázely důležité přípravy nejen duchovního rázu. Naše zkušené pekařky dokázaly vyrobit na 2000 koláčků pro všechny poutníky slavnosti. Slavnost hudebně doprovodil Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská. Po letošní hlavní pouti se naši bratři rozhodli každou první sobotu v měsíci slavit večerní mši svatou jako poutní mši k Panně Marii Svatotomské, ochránkyni města Brna. Srpnové oslavy byly zakončeny svátky sv. Moniky a sv. Augustina

Po skončení hlavní poutě 15. Srpna večer vyrazili naši ministranti pod velením P. Jana Biernata na Ukrajinu, kam vezli školní pomůcky a hračky potřebným dětem, a také poznat zase trochu jiný svět.

Na začátku září proběhla další z náročnějších poutí pod vedením P. Angela do Itálie, kde cílem našich poutníků byla návštěva baziliky sv. Rity v Cascie.

V září začal nový školní rok a s ním i některé nové aktivity. Pravidelně začal zkoušet Dětský sbor baziliky a také doprovázet při liturgii. Pro nejmenší děti s maminkami byly připraveny prostory pro prožití společného času s aktivitami vhodnými jak pro ty nejmenší, tak pro maminky. Jejich společenství dnes nese název Kulihrášci. Další novinkou je díky P. Witovi návrat skautů do areálu opatství, kde se mohou scházet na svých schůzkách a rozvíjet tak nejen své znalosti o přírodě a přežití v ní, ale i duchovní stránku, jenž ke skautingu neodmyslitelně patří. Proběhlo také setkání se všemi farníky aktivně zapojenými do chodu farnosti, abychom ukončili prázdniny a začali spřádat nové plány.

Třetí zářijovou neděli nás navštívil P. Tomáš Caha, farář z Třeště, ale také bývalý farník a ministrant starobrněnský a rád by s námi v roce 2017 společně oslavil 15 let své kněžské služby.

V říjnu a listopadu proběhlo v naší bazilice několik koncertů duchovní hudby za velkého zájmu farníků.

Poslední říjnový večer se v plně obsazené kapitulní síni konala nevšední, téměř tříhodinová přednáška s poutavým vyprávěním Václava Procházky o historii naší baziliky od dávných dob po současnost s doprovázenou bohatou fotogalerií.

Začátek listopadu jsme oslavili Slavností Všech svatých a také vzpomínkou na naše zesnulé. I dětský sbor se postaral o hudební doprovod a navzdory větrnému počasí se konal průvod světel k misijnímu kříži, symbolu posledního odpočinku našich zemřelých.

Ministranti a skauti vyrazili pod vedením P. Jana Biernata na další poznávací pouť, tentokrát po rumunských klášterech.

Slavnost Krista Krále tak 20. listopadu završila církevní rok. Tuto slavnost hudebně doprovodil Starobrněnský sbor.

V předvečer první adventní neděle se sešlo téměř jen dámské osazenstvo na speciální farní večer, při kterém se vyráběly adventní věnce pod odborným dohledem profesionální floristky. Tyto nádherné výtvory byly hned následující ráno řádně posvěceny a mohla tak začít čtyřtýdenní adventní příprava na vánoce. V této adventní době jsme oslavili další Mariánskou Slavnost – Neposkvrněné početí Panny Marie.

Výčet aktivit za uplynulý rok se nám tak končí. Proběhla tradiční společná stavba Betlému a výzdoba baziliky a nastaly vánoce. Při odpolední mši pro děti a rodiče na Štědrý den zazpíval Dětský sbor baziliky známé i zapomenuté koledy a slavnostní Vánoční mše doprovodil Starobrněnský sbor. Na svátek sv. Štěpána se konal tradiční koncert „Rybovky“,

České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej Mistře!“ v podání Besedy brněnské, Dómského sboru a orchestru katedrály.

Děkujme Bohu za tyto dary a také za to, že s námi může pravidelně sloužit mše svaté i P. Jan Budil, který je vděčný, za každou odslouženou mši.

V průběhu roku byla také provedena oprava jižní fasády baziliky včetně schodišťových věží, které byly již v havarijním stavu. Dále proběhla renovace a nutné opravy poničeného liturgického nádobí. Byly pořízeny nové ornáty, zdůrazňující slavnost každé bohoslužby. Dále byly zakoupeny nové kancionály, které se začnou plně užívat v průběhu ledna.

Opatství také otevírá nové prostory pro společná setkání farníků a pro další společné akce. Pravidelné poutní mše k Panně Marii a sv. Ritě jsou další z cest k naší zbožnosti a prohloubení důvěry v Boží Milost a pomáhá nám také pochopit jejich význam pro nás, naši farnost, naše město, naši zemi.

Byl to rok plný nových zážitků a zkušeností a také nových přátelství, které se nám podařilo díky společné práci navázat mezi sebou.

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a Božího požehnání a zveme všechny farníky do našeho společenství, kde se mohou aktivně zapojit do společného života a rozvíjet tak naši živou farní rodinu.

Jménem faráře P. Wita děkujeme všem farníkům za jejich pomoc při našich společných akcích, za pomoc všem, co pravidelně uklízí baziliku, co se pravidelně jakýmkoliv způsobem účastní na životě v naší farnosti a vyprošujeme jim lásku, zdraví, radost a hojnost Božího Požehnání do nastávajícího roku 2017.

1.1.2017 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Nový rok 1. 1. 2017

Často si představujeme, že kdyby Bůh konal zázraky, něco, co by nás mohlo překvapit, bylo by snazší v něj věřit. Bůh v Betlémě neudělal nic neobyčejného. To, co tam pastýři uviděli, byla jen velká chudoba. O tomto místě se píše, že dítě leželo v jeslích; nemělo kolébku, ve skutečnosti chybělo téměř vše, co novorozené dítě potřebuje. Bůh se zjevuje v neobvyklé jednoduchosti a velké chudobě, hluboko pod běžně vyžadovanými podmínkami k narození dítěte. Nevidíme zde žádné neobyčejné věci, možná, že právě jedinou mimořádností je tato chudoba.

Takto se Bůh zjevil světu v Betlémě a stejně se zjevuje i dnes. Bůh k nám přichází neuvěřitelně jednoduše. Bůh nic nekomplikuje. Nemusíme použít žádné mimořádné prostředky, vynaložit nějaké mimořádné úsilí, abychom se s ním setkali.

Místo, kde je Bůh přítomný dnes, je tento malý kousek chleba, který přijímáme v eucharistii. Není v tom nic složitého. Obyčejná všednost, dostupnost, jednoduchost. Takovým způsobem k nám i dnes Bůh přichází.

My křesťané vytváříme překážky, podmínky, vymýšlíme tisíce různých předpisů, abychom cestu k Bohu ztížili a zkomplikovali. A myslíme si, že těmito omezeními Bohu nejlépe sloužíme. Tvrdíme, že se bojíme urážet Boha, že se bojíme ho znesvětit. Je to projev naší pokřivené zbožnosti. Boha nemůžeme svým hříchem ani svou blízkostí urazit.

O Marii se říká, že všechny tyto věci uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o nich. Maria hned nechápala Boží věci a Boží jednaní. Evangelia o ní říkají, že někdy nerozuměla, ale neodmítla Boží působení a uchovávala vše ve svém srdci. Konala všechno, co od ní Bůh žádal.

Neměli bychom se to od Marie naučit?

Lukáš v evangeliu říká, že každý, kdo o Ježíši uslyšel, užasl nad tím, co o něm bylo řečeno. Ale Maria se tím nenechá zaskočit, ale stále o tom rozjímá ve svém srdci.

Dva rozdílné postoje, dva přístupy k Božím věcem.

V našem náboženském životě od Boha očekáváme především neobvyklé a mimořádné věci. Mimořádné Boží působení považujeme za podmínku naší víry.

Víra na mimořádnostech a zázracích nestojí. Víru tvoří jednoduché přijetí zjevených cest, po kterých Bůh v minulosti přicházel. Jde o to, abychom to, co Bůh o sobě říká v Bibli, jednoduše přijali a ve svém srdci o tom rozjímali.

Dále se o Marii píše, že když přišel osmý den, dítě bylo obřezáno a dostalo jméno, kterým je anděl nazval. Jinými slovy, jednoduchá realizace všeho, co Bůh řekl. Ne filozofovaní, žádné zbytečné otázky: proč a k čemu; jen jednoduché plnění Božích pokynů.

Jde vlastně jen o tuto jednoduchost: Bůh to řekl a tak se snažím to splnit.

Ptáme se na Nový rok, jaký bude?

Když budeme ve svém životě vyhledávat především zábavu a zajímavosti, budeme určitě dělat hlouposti, budeme vrtošiví, a tím budeme sebe i ostatní zraňovat.

Bůh jistě způsob přicházení k nám nemění, je nadále stejně jednoduchý a nekomplikovaný. Eucharistie je stále stejná.

Ohlášky 1.1.2017

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

V tomto týdnu budeme slavit:

* V pondělí 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

* V pátek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

* V sobotu 7. ledna – první sobota v měsíci

Příští neděli je svátek Křtu Páně, končí vánoční doba. Betlém v bazilice zůstane do 2. února.

Tuto neděli 1. ledna 2017 jsou mše svaté v 9:00 hod, v 11:00 hod a v 18:00 hod. Při večerní mši svaté v 18:00 hod. zazní v podání Komorního sboru naší baziliky Missa brevis českého barokního skladatele Alberika Mazáka.

Ve čtvrtek 5. ledna ještě setkání nad Božím slovem nebude. Začneme se scházet od 12. ledna.

V pátek 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně mše svatá v 18:00 hod. Při mši svaté bude posvěcena voda, kadidlo a křídy. Posvěcenou vodou můžeme požehnat své domovy. Kouř kadidla symbolizuje naše modlitby. Svěcenou křídou označujeme dveře našich domovů. Píšeme tři písmena: K + M + B a nový letopočet 2017. Tato písmena jsou zkratkou prosby o požehnání: Bože, požehnej náš domov.

V sobotu 7. ledna je první sobota v měsíci. V 18:00 hod. bude v naší bazilice tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Svatotomské. Srdečně Vás zveme na tuto mši svatou, spojenou s mimořádnými milostmi Panny Marie. Přítomnost milostného obrazu Panny Marie Svatotomské je pro naši farnost velké vyznamenání a současně úkol, šířit mariánskou úctu. Pozvěte prosím i své přátele.

Ve středu 18. ledna začne příprava na biřmování. Sejdeme se po mši svaté v 19:00 hod. před bazilikou. Zájemci, přihlaste se včas, v průběhu přípravy už nikoho přibírat nebudeme.

Prosíme Vás všechny, kteří navštěvujete naši baziliku, abyste za sebou vždy zavírali dveře. Berme ohled na malé děti a starší lidi, které studený průvan v zimním období ohrožuje na zdraví. Prostor vyhrazený pro maminky s malými dětmi je v Křížové kapli vzadu v kostele pod hlavním kůrem. Prostor je vytápěný.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnaný nový rok, kéž vás Panna Maria chrání a provází na cestách nového roku, pomáhá žít ze zdrojů Boží milosti. Ať Boží pokoj chrání Vaše rodiny, zůstává s Vámi ve starostech všedních dnů.

31.12. zakončení starého roku 2016

Jan 1, 1 – 18

V poslední den starého roku se liturgie Slova znovu vrací k evangeliu svatého Jana, k prologu (úvodu) tohoto evangelia. Tento text byl čten při slavnosti Narození Páně a opět je nám připomenut poslední den starého roku.

Svatý Jan v hlubokém teologickém úvodu ke svému evangeliu napsal: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Tato věta říká, že během Vánoc neslavíme jen narození velkého muže, významného člověka, neoslavujeme také jen krásu dětství. Protože porod ve své podstatě je celkem smutnou realitou, neboť neúprosně vede ke smrti. Všechno, co je krásné, co nám dává radost, velmi rychle končí. Nad realitou lidského života na Zemi a existencí světa kraluje neodvolatelně smrt. Boží slovo říká jednoznačně, že na konci se svět rozpadne v ohni.

Proto je tak důležité, abychom pochopili, že v Betlémě se stalo něco nepředstavitelného, více než jen úžas nad krásou zrození nového života: Slovo se stalo tělem – toto dítě je Boží Syn. Bůh přišel mezi nás. A tak se neoddělitelně spojil s člověkem. Tento muž, Ježíš z Nazareta, je opravdu Bůh z Boha, Světlo ze Světla, a zároveň zůstává pravým člověkem.

To, co svatý Jan v úvodu ke svému evangeliu nazývá pojmem „Slovo“, v řečtině znamená zároveň „smysl“. Takže bychom mohli přeložit také: Smysl se stal tělem.

Smysl, v plném významu tohoto slova, po prvotním hříchu už nepatří ke světu, nepochází ze světa. Tento smysl k nám přišel zvenku před dvěma tisíci lety v Betlémě. Tento smysl je osobou: Synem živého Boha, který se narodil ve stáji v Betlémě. Díky tomu, že se v Ježíši z Nazareta Bůh stal jedním z nás, máme smysl našeho života. Zítřek má smysl a cíl. Všechno dává smysl: dobro, a také hřích má smysl. Když všechno, co jsme prožili, odevzdáme tomuto Slovu, které se stalo tělem, všechno dostává smysl, nic pak nebude nesmyslné, bezcílně a zbytečné.

Dnešní Janův úvod k evangeliu je slovem naděje, která nám umožňuje se klidně podívat do minulosti a také klidně hledět do budoucnosti, protože víme, že i naše neúspěšná minulost, svěřená tomuto Slovu, které se stalo tělem, bude mít smysl. A pak budoucnost, na kterou se podíváme skrze toto Slovo, dostává tím spíše velký smysl.

Schopnost uvidět ve vtěleném Slově smysl svého života, vždy nakonec vede k jedné zkušenosti: Když jsme viděli jeho slávu, do našeho života přišel pokoj.

Díky tomu, že se Slovo stalo tělem, může být náš život naplněn pokojem a nadějí, může být opravdu úspěšný.

Zvu vás, abyste se tímto způsobem podívali na váš život, na to, co bylo a také na to, co bude.