Ohlášky 11.6.2017 Slavnost Nejsvětější trojice

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

– Čtvrtek 15. června – Slavnost Těla krve Páně

Pastorační aktivity v naší farnosti:

v Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

v V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

v Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· Ve čtvrtek 15. června bude slavnost Těla a krve Páně, na závěr mše svaté půjde průvod od oltáře přes Křížovou kapli k hlavnímu vchodu baziliky. Prosíme maminky, aby vypravily děvčata za družičky do průvodu s košíky s okvětními lístky. Květy budou sypány jen venku před bazilikou. Chlapci mohou v průvodu zvonit. Prosíme i ministranty, aby přišli v co největším počtu.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky tuto středu po večerní mši svaté.

· Příští neděli po každé mši svaté děti přijdou k nástěnce s ovečkami, kde zhodnotíme jejich celoroční účast na mších svatých a děti dostanou odměnu.

· Příští neděli 18. června v 17:00 hod. bude na 3. nádvoří farní den, na kterém ukončíme i katechetický rok. Všichni farníci jsou velmi srdečně zváni.

· Každou neděli po mši svaté, která začíná v 9:00 hod. je pro všechny farníky otevřena farní kavárna. Vchod brankou u dvou tují. Zveme vás na vzájemná setkání.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

·

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé soutěže své rodiny.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

10.6.2017 sobota 9.týden v mezidobí

Tob 12, 1. 5 – 15.20; Tob 13; Mk 12, 38 – 44

V tomto týdnu jsme mohli slyšet některé pasáže z knihy Tobiáš, kde nám byl ukázán příběh spravedlivého a bohabojného muže velké víry a jeho rodiny. Tobiáš zažil mnoho těžkých situací a přesto neztratil víru v Boží prozřetelnost, a tak umožnil Bohu, aby na něj a na jeho rodinu vylil velké požehnání.

Dnes slyšíme o velkorysosti Tobiáše, který umí být vděčný. Nabízí Rafaelovi polovinu zboží, kterou pomohl jeho synu přinést domů.

Dnešní evangelium mluví o víře chudé vdovy, která hodila do chrámové pokladnice všechno, co měla. Nebyl to velký dar, ale měla odvahu dát všechno.

Příběh chudé vdovy je velmi důležitým obrazem, který říká, že máme růst k odvaze dát Bohu všechno, co považujeme za své vlastnictví. Tato chrámová pokladnice je symbolem Boha.

„Mnoho bohatých lidí dávalo velké sumy,“ ale Bůh nehodnotí výši daru, ale velkorysost, svobodu a odvahu dát i všechno. Týká se to času věnovaného modlitbě, času stráveného v různých aktivitách církve, a také i výše darovaných peněz. Bůh se ptá, zda je to všechno, co mohu dát.

Bohu nemůžeme dát jenom to, co nám přebývá. Bůh žádá, abychom mu dávali všechno. Bůh akceptuje jenom to, když se mu odevzdáváme úplně celí.

Myslím si, že tato událost v chrámě se nás ptá na naši otevřenost a důvěru v Boha, na naši pohotovost dávat mu vždycky všechno. Velkou pomocí nám může být svědectví otce Tobiáše, který byl věrný v malých věcech, věrný Božím přikázáním, laskavý vůči ostatním, vytrvalý v pokorném snášení těžkostí a utrpení.

7.6.2017 středa 9.týden v mezidobí

Tob. 3, 1 – 11a. 16 – 17a; Mk 12, 18 – 27

V prvním čtení jsme slyšeli příběh dvou lidí: Tobiáše a Sáry. Byli to lidé spravedliví, přesto je potkalo neštěstí, velmi těžké životní situace.

Z tohoto příběhu vyplývá otázka: Proč trpí spravedliví lidé? Otec Tobiáš a Sára věrně následovali Boží vůli, věrně plnili Boží přikázání, a přesto se jich dotýká zlo. Proč Bůh souhlasí s utrpením spravedlivých?

Příčin utrpení spravedlivých je mnoho. Nejsme schopni všechny spočítat a vysvětlit, ale alespoň na jednu z nich se teď můžeme podívat.

Bůh chce odměnit spravedlivého člověka za jeho dobrotu a věrnost Božím přikázáním. To vyžaduje od člověka vytrvat v mnohých obtížných situacích, které jsou často spojeny s velkým utrpením. Na začátku, zvláště v mládí, je těžké to pochopit, ale musíme uvidět tyto věci v širších souvislostech.

Mnoho věcí z minulosti Tobiášova otce nebylo vyřešeno. Vnější politická situace bránila Tobiášovu otci cokoliv udělat. Nebylo možné získat zpět peníze, uložené u příbuzného. Syn Tobiáš nemohl přijet pro přislíbenou ženu Sáru. Sára přežila smrt sedmi manželů, vždy o svatební noci. Zažila tragické události, za kterými čekalo její štěstí a také požehnání celé rodiny.

Kniha Tobiáš nám může pomoci, abychom neztratili víru v Boží prozřetelnost, když se ocitáme ve složitých životních situacích, kde se všechno dobré ztrácí a vypadá to, jako by Bůh neexistoval.

Otec Tobiáš neztratil víru v Boží prozřetelnost a na konci svého života prožívá úžasný Happy And.

Často nechápeme cesty, po kterých nás Bůh vede, aby nám mohl udělit své dary a požehnání. Bůh nás vede, abychom byli schopni učinit potřebné kroky, i když je to někdy velmi obtížné a bolestivé, ale obvykle neexistuje žádný lepší způsob, jak Božího požehnání dojít. Je důležité vědět, že podstatné je finále, poslední cíl. Tobiáš nás učí, že na těchto obtížných cestách našeho života, nesmíme ztratit víru v Boha navzdory všemu, co se s námi děje. Bůh je stále s námi. Důležité je umět říci: Ježíši, důvěřuji ti!

Dnešní evangelium mluví o vzkříšení a o pochybnostech Saduceů, týkajících se pravdy o vzkříšení těla. Boží záměry překračují lidský způsob chápání života. Bůh nabízí mnohem bohatší život, než jsme schopni pochopit. Bohu jde o náš pozemský život, ale též o život věčný.

Když se svěříme Bohu, vždy dělá neobvyklé věci, něco, co nečekáme. Ale stejně jako oba Tobiášové a Sára, musíme překonat různé problémy a těžkosti.

4.6.2017 o.Jan – výročí 30 let kněžství

Dne 4.6.2017 při mši svaté s námi oslavil náš otec Jan Emil Biernat 30.výročí svého kněžství.

Milý otče, děkujeme Vám za vaši neúnavnou a láskyplnou péči o nás farníky, za Vaše modlitby a za vše, co pro naši farnost děláte. Do dalších let Vám přejeme hojnost Božích milostí a darů Ducha svatého.

Ohlášky 4.6.2017 Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

V tomto týdnu budeme slavit:

– Čtvrtek 8. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

– Pátek 9. června – sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

– Neděle 11. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

Pastorační aktivity v naší farnosti:

– Ve středu v 19:00 hod. příprava na biřmování

– Ve čtvrtek dopoledne v 9:30 hod. setkání maminek s malými dětmi v klubovně na 3. nádvoří kláštera

– Ve čtvrtek večer v 19:00 hod. setkání nad Božím slovem pro dospělé na faře

– V neděli v 10:00 hod. zkouška dětského sboru baziliky

– Ve všední dny před každou mší svatou se modlíme růženec. Prosíme, rozšiřte řady modlitebníků naší farnosti

· V pátek 9. června bude mše svatá výjimečně ráno v 8:00 hod.

· V tomto roce naše bazilika v rámci Noci kostelů otevřena nebude.

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.

· Michaela Stará a Jan Mikulášek uzavřou 17. června 2017 ve 14:00 hod. v naší bazilice manželství. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto zamýšleného sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

· P. Angelo zve mládež na tradiční pěší pouť na Velehrad, která bude od 29. června do 4. července. Přihlášky v sakristii.

· Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Brněnským biskupstvím připravuje své kurzy i v příštím školním roce. Informace a elektronické přihlášky do kurzů na webu: www.bioetika.cz nebo osobně v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

· Diecézní katechetické centrum připravilo pro jednotlivce, skupiny a rodiny poznávací hru „Poklady Brněnské diecéze“. Hra probíhá od 1. června do 31. října 2017 a naše bazilika je do hry též zapojena. Informace najdete na vývěsce před bazilikou a též na webu biskupství: www.biskupstvi.cz/poklady2017. Prosíme, zapojte do této zajímavé

3.6.2017 Vigilie Seslání Ducha svatého

Vigilie Letnic; 1 sobota v měsíci

Když mluvíme o Letnicích, je dobré navštívit Horní místnost – Večeřadlo, kde se Ježíšovi učedníci spolu s Pannou Marií a dalšími ženami setkávali ke společným modlitbám. Toto bdění a očekávání jim doporučil Ježíš. Měli zůstat v Jeruzalémě a společně očekávat příchod Ducha svatého, protože do dalšího plodného křesťanského života potřebovali být vyzbrojeni mocí shůry. Panna Maria v tomto očekávání měla významnou úlohu, protože byla jediným člověkem, který měl osobní zkušenost s Duchem svatým. Duch svatý ji zastínil, aby počala Ježíše. Věděla, jak Duch svatý působí v člověku a jak vede. Nerozuměla hned všemu, ale tiše a pokorně o tom rozjímala.

Ona také nejhlouběji prožila Ježíšovu křížovou cestu a jeho smrt na kříži. Musela zcela pochopit význam posledních událostí z Ježíšova života. Musela si být jista Ježíšovým vítězstvím, protože věděla, že Ježíš plnil Boží vůli. Musela také pochopit slova svého Syna, že vstane z mrtvých. Jinak Mariinu nepřítomnost u hrobu svého Syna v neděli ráno nepochopíme. Stojí věrně pod křížem, ale chybí u hrobu.

Maria věrně doprovázela svého Syna na jeho poslední pozemské cestě až po uložení těla Ježíše do hrobu. Marii ke hrobu přivedla opravdová láska a u hrobu se zrodila víra a naděje v nezměnitelné Boží zaslíbení.

Ježíš neustále opakoval, že věrně realizuje Boží plány, že se na něm naplňují všechna Boží zaslíbení Starého zákona. Maria znala Boží slovo, takže pochopila smysl všeho, co její Syn prožíval. Její nepřítomnost u hrobu je dokladem její opravdové víry.

Duch svatý je spojený s Božími záměry. Události z Ježíšova života Bůh sdělil na stránkách Bible, také všechno, co se týká příchodu a působení Ducha svatého.

Večeřadlo bylo místem, kde se učedníci spolu s Marií věnovali studiu Božího slova a rozjímání událostí z Ježíšova života. Duch svatý není ezoterickou skutečností, ale osobou, o které víme, jak přichází. Duch svatý není podvodník. Jeho jednání má svá pravidla, kterým musíme porozumět. Proto učedníci měli místo, čas a učitele pro pochopení, aby se jejich srdce otevřela Duchu svatému.

Je to pro nás důležitý obraz. V životě přicházejí různé obtíže, nemáme vždycky sílu k jejich překonání. Děsí nás nevyhnutelnost smrti. Náš hlavní nepřítel – satan, nám neustále a vytrvale činí zlo. Takže potřebujeme pomoc. Cesta, po které Bůh posílá pomoc, je Duch svatý. Boží milost není nějaká ezoterická síla, ale osoba Ducha svatého, jehož úkolem je stát po našem boku a pomáhat nám.

Aby nám Duch svatý mohl pomáhat, chránit nás před zlem, musíme mu důvěrně otevřít srdce, mít odvahu poslouchat. Duch svatý spolupracuje, ale nenutí. Proto je dobré pochopit jeho působení, dozvědět se, jak s Duchem svatým spolupracovat, to znamená, že potřebujeme také své večeřadlo.

V Brně máme dnes toto Večeřadlo v naší bazilice pod ikonou Panny Marie Svatotomské. V jeruzalémském Večeřadle byli učedníci shromážděni kolem Panny Marie. Ona byla jejich učitelkou. Měla největší zkušenosti s přijetím Ducha svatého, porozuměla významu smrti Ježíše, uměla se modlit – text Magnifikat je toho jasným důkazem. Takže učedníci ve Večeřadle měli jedinečnou učitelku. Maria je přítomna také zde. Můžeme u ní brát lekce. Když vyučila spolupráci s Duchem svatým všechny přítomné ve Večeřadle, udělá to i pro nás. Chozením za školu se nic nenaučíme. Jen aktivní účast na výuce nás vyškolí. Učednici neodešli z Večeřadla, byli po celý čas přítomni v této své škole a tak poznali moc Ducha svatého. Ať nám tato slova pomohou pochopit důležitost přebývání před ikonou Panny Marie a její úkol v našem duchovním životě.

1.6.2017 čtvrtek 7.týden velikonoční

Sk 25, 13b – 21; Jan 17, 20 – 26

Dnešní evangelium nám připomíná cíl našeho křesťanského života, kterým je jednota mezi námi křesťany a také s Bohem: „ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mne a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás“.

Ježíš chce, aby jednota mezi křesťany byla dokonalá: „Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě“. Neboť náš věčný život má být plným společenstvím s Bohem a Bůh je dokonalá jednota tří osob, to je Otce, Syna i Ducha svatého.

Když chci žít s Bohem, musím se naučit žít ve společenství, které je zaměřené na dokonalou jednotu. Pokud se nechci učit žít v jednotě s druhými lidmi, jak získám schopnost, zdatnost žít ve společenství s Bohem?

Jednota je jedním ze základních aspektů lásky. Bůh je láska. Můžeme také říci, že věčný život je láska. A když chci žít věčně, je to možné pouze tehdy, pokud se rozhodnu žít v duchu lásky, této lásky, o které svým životem svědčil Ježíš Kristus.

Manželství je specifické místo pro nácvik jednoty. Proto se muž a žena spojují, aby se stali jedním tělem, to znamená, jednotou srdce, ducha a všeho, co dělají jako manželé. Má je spojovat pouto vzájemné lásky.

Náš život na zemi je jako škola, ve které se máme naučit milovat se navzájem tak, aby ovocem lásky byla jednota, tato dokonalost, kterou žije Boží trojice.

Takže věčný život je komunitou, společenstvím těch, které spojuje pouto opravdové lásky. Pokud chceme žít věčně, musíme se naučit žít podle principů lásky, která tvoří jednotu.

První čtení nás upozorňuje na základ, který umožnuje náš růst v pravé vzájemné lásce, a na kterém se také buduje jednota mezi námi. Je to víra ve zmrtvýchvstání.

Farizeové věřili, že Bůh člověku tento dar jednou daruje. My křesťané věříme, že zmrtvýchvstání nám je již dáno, protože věříme, že Ježíš z Nazareta vstal z mrtvých. A pokud věříme ve zmrtvýchvstání, víme, k jakému životu budeme i my vzkříšeni. A věčný život je jednota v lásce. Pokud jdu k tomuto cíli, věřím ve zmrtvýchvstání Ježíše, jehož prostřednictvím se k tomuto cíli dostanu.

Jednotu mezi námi můžeme stavět jen tehdy, když se bude každý z nás opírat o víru v Ježíše a jeho zmrtvýchvstání. Jednotu mezi námi nepostavíme tím, že se budeme navzájem povzbuzovat k dobrému, ale jenom tehdy, když si navzájem svědčíme o své víře ve zmrtvýchvstání Ježíše.