Farní ohlášky 7. ledna 2018

Neděle – Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně, na závěr každé mše svaté bude požehnána voda, křída a kadidlo. Každý si může od oltáře odnést sáček s požehnanou křídou a kadidlem. Křídou si označte dveře písmeny požehnání a letopočtem: K + M + B 2018. Je to prosba: Kriste, žehnej v tomto roce náš domov. Kadidlo zapalujeme jako znamení modlitby.
 • V pondělí 8. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Mše svatá bude v 18:00 hod. Tímto svátkem končí vánoční doba.
 • V úterý 9. ledna – v 16:00 hod. zveme rodiče s předškolními dětmi na katechezi spojenou s výtvarnými technikami a zpěvem do farní kavárny;  ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.
 • Ve středu 10. ledna – po večerní mši svaté bude úklid baziliky, prosíme farníky o pomoc;v 19:00 hod. setkání biřmovanců v sále v 1. patře.
 • Ve čtvrtek 11. ledna dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání Kulihrášků – maminek s malými dětmi; v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.
 • V pátek 12. ledna – v 19:00 hod. bude v sále v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.
 • Zkoušky sborů a výuka náboženství budou podle obvyklého rozvrhu. Připomínáme modlitbu růžence ve všední dny, půl hodiny před mší svatou. Vezměte si tuto připomínku k srdci a rozšiřte řady modlitebníků.

 

Otec Wit a komunita augustiniánů vám přeje hojné Boží požehnání v tomto týdnu i v celém novém roce a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

Farní ohlášky 31. prosince 2017

Neděle – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Pastorační aktivity a události v naší farnosti:

 • Dnes končí rok 2017. V 16:00 hod. bude sloužena mše svatá na poděkování
  za milosti a Boží pomoc v uplynulém roce. Ve 22:30 hod. bude bazilika otevřena k adoraci a modlitbě. Zveme všechny farníky, kteří se chtějí rozloučit se starým rokem v Boží přítomnosti a vyprosit si milosti pro nastávající rok 2018.
 • V pondělí 1. ledna, první den nového roku – slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté budou v 9:00 + 11:00 + 18:00 hod. Ranní mše svatá nebude.
 • V úterý 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Večer ve 20:00 hod. bude setkání pro mládež v učebně opatství.
 • Ve středu 3. ledna – památka Nejsvětějšího jména Ježíš.
 • Ve čtvrtek 4. ledna dopoledne v 9:30 hod. bude v učebně opatství setkání maminek s malými dětmi. Večer v 19:00 hod. bude v učebně opatství setkání nad Biblí pro dospělé.
 • V pátek 5. ledna – 1. pátek v měsíci – zpovídá se již od 17:00 hod. Večer v 19:00 hod. bude v učebně v 1. patře setkání pro mládež nad Božím slovem.
 • V sobotu 6. ledna – 1. sobota v měsíci. Připomínáme si výročí úmrtí Gregora Johanna Mendela. V 10:00 hod. bude na Centrálním hřbitově u jeho hrobu modlitba a položení věnců. V 18:00 hod. bude tradiční poutní mše svatá s pobožností k Panně Marii Svatotomské a modlitba za Gregora Johanna Mendela.
 • Příští neděli 7. ledna bude slavnost Zjevení Páně. Během mší svatých bude žehnána voda, kadidlo a křída. Na mši svaté v 11:00 hod. bude tradiční katecheze pro děti v Křížové kapli. Tyto katecheze budou pravidelně 1. + 3. neděli v měsíci. Prosíme rodiče, aby děti na začátku mše svaté do Křížové kaple přivedli.
 • Děkujeme všem, kteří jste přispěli k důstojnému slavení svátků narození Ježíše Krista. Děkujeme za pomoc při výzdobě a úklidu baziliky, ministrantům
  za službu u oltáře, sborům a varhaníkům za krásný zpěv a hudbu.

Otec Wit a komunita augustiniánů se s vámi modlí za hojné Boží požehnaní do nového roku a vyprošuje vám pomoc a péči Panny Marie Svatotomské.

Ohlášky 3.12.2017 , 1.neděle adventní

V tomto týdnu budeme slavit:

– Středa 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa

– Čtvrtek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

– Pátek 8. prosince – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

· Mikulášská besídka pro děti bude dnes v 15:00 hod. v kapitulní síni u třetího nádvoří opatství. Připravují ji skauti 91. oddílu ze Starého Brna. Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme děti naší farnosti.

· V pondělí 4. prosince v 18:00 hod. bude v naší bazilice mimořádná mše svatá, během které noví členové společenství čistých srdcí složí slib předmanželské čistoty. Jako znamení svého slibu přijmou prsten.

· Ve středu 6. prosince ve 20:00 hod. bude v bazilice Adventní koncert Masarykovy univerzity. Vystoupí soubor „Vernum 2013 Ensemble“ pod taktovkou dirigenta Ondřeje Tajovského. Srdečně zveme.

· Ve čtvrtek dopoledne 7. prosince proběhnou v bazilice adventní koncerty s průvodním slovem pro školy naší farnosti: pro ZŠ Hroznovou a ZŠ Křídlovickou. Vystoupí soubor Musicaanimae.

· Prosíme farníky o pomoc při úklidu baziliky příští středu po mši svaté.

· Připomínáme, že setkání biřmovanců pokračuje ve středu v 19:00 hod. v horním sále opatství.

· Rorátní mše svatá s průvodem dětí s lucernami bude příští sobotu v 8:00 hod. Po mši svaté zveme děti na snídani do farní kavárny. Prosím, vypravte své děti.

· Připomínáme a zveme všechny farníky do naší farní kavárny od 10:00 hod. Vchod do kavárny brankou u dvou cypřišků.

Otec Wit a komunita augustiniánů vám, farníkům a hostům naší baziliky, přejí požehnanou neděli, šťastné vykročení do ticha adventní doby a Boží pomoc a péči Panny Marie po celý pracovní týden.

3.12.2017, 1.neděle adventní

Iz 63, 16b – 17. 19b; 64, 2b – 7; 1 Kor 1, 3 – 9; Mk 13, 33 – 27

Dnešní neděle je první neděle adventní, v církvi začíná nový liturgický rok. Na začátku nového liturgického roku nás evangelium vyzývá k pozornosti, k bdění: Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.“

Svou přítomností zde v kostele na Eucharistii, vyjadřujeme skutečnost, že jsme Ježíšovi učedníci. A to znamená, že také nám Ježíš říká, abychom pozorně bděli. Můžeme se ptát: na co máme dávat pozor, a proč máme bdít? Ježíš říká, abychom nepromeškali čas Božího navštívení, abychom nezaspali poslední den, čas návratu Páně, který se blíží.

V původním řeckém textu evangelia je čas vyjádřen slovem KAIROS. Toto slovo znamená čas, ve kterém Bůh přichází, aby jednal. Kairos je Boží čas, čas spásy, čas milosti, je to také čas boje pravdy se lží, dobra se zlem. Tento zvláštní čas Božího působení v lidském životě již trvá.

Příchodem Ježíše na svět začal lidem čas milosti a spásy. Pro nás se tento čas začal okamžikem přijetí svátosti křtu.

V prvním čtení prorok Izaiáš zvolal: „Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!“ Nyní tuto výzvu nemusíme opakovat, protože Bůh již sestoupil, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás, je nám dostupný. Svatý Pavel v druhém listu Korinťanům opakuje slova proroka Izaiáše: „V příhodnou chvíli jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem tě podpořil“ a pak dodává: „Hle nyní je ta příhodná chvíle, hle nyní je ten čas spásy“. Je však důležité, abychom tento čas poznali, aby se pro nás stal aktuální.

Tento kairos – čas milosti, čas spásy je popsán v prvním čtení těmito slovy: „Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by nějaký bůh, mimo tebe, jednal tak s těmi, kdo v tebe doufají“. A svatý. Pavel ve druhém čtení píše: „Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru“.

Kairos – tento zvláštní čas milosti, doba Božího jednání, je pozitivní realitou, která nás může učinit opravdu šťastnými, která nám zprostředkuje bezpečí. Toto mohu prožívat, pokud budu prozíravý a bdělý, jak upozorňuje Ježíš v dnešním evangeliu. Vyvstává otázka, co znamená být prozíravý, jak mám bdít.

Ježíš dále vysvětluje: „Je to podobné jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl“. Bůh nám dal svět, dal nám život, dal nám církev. A dal nám svobodu. Předal nám starost o všechno. Stali jsme se správci. Každý z nás má ve světě a v církvi, určené místo, každý z nás dostal konkrétní povolání, to znamená svůj díl práce: mám být takovým mužem, takovou ženou, babičkou dědečkem, sousedem, mám takové zaměstnání, a podobně. Ve své roli jsem nenahraditelný. Nadto mám i v církvi určený úkol, který mám splnit, například ministrovat, zpívat ve sboru, modlit se růženec a podobně. Bůh od každého očekává členství v nějaké pastorační aktivitě.

Pozornost a bdění, ke kterému nás Ježíš vyzývá, není nic jiného, než rozhodnutí být věrný svému životnímu povolání, povinnostem, které jsem na sebe vzal, věrnost daným slovům a také aktivní účast na pastoračních aktivitách, které nám církev připravuje.

Při této angažovanosti si musím být neustále vědom nutnosti Boží pomoci a spolupráce s Boží milostí. A je to právě pochopení tohoto kaira, času, kdy nás Bůh navštěvuje.

Prorok Izaiáš to komentuje: „A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!“

Bdění a pozornost zahrnuje odpovědný přístup k životu: Chci být v pořádku, nechci dělat šmejdy. Chci být spravedlivý, upřímný, solidní, chci být opravdu lidský.

Ale také vím, že to sám neudělám, proto čekám na milost, to je na pomoc Ježíše Krista. Jsem si jistý, že mi Bůh ve své lásce dá vytrvat až do konce, takže budu bez úhony v onen poslední den, kdy Ježíš Kristus příjde se svými svatými a uvede mě do svého společenství na celou věčnost.

4.11.2017 sobota 30.týden v mezidobí

Lk 14, 1. 7 – 11

Dnešní evangelium nás upozorňuje na problém povyšování se nad ostatní, naší nadutosti a pýchy. Snažíme se být lepší než druzí. Velmi nás bolí, vztekáme se, když nás někdo poníží nebo pokoří. Závidíme druhým cokoliv. Jsme proniknuti duchem sobectví.

Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje, že se vždy mezi lidmi najde někdo, kdo je schopnější, významnější a důležitější než já. Chce nás chránit před hanbou, ke které vede domýšlivost, nafoukanost a pýcha. Ve svých očích jsme možná ti nej…nej…, ale v očích druhých budeme vždy něčím omezeni, horší než někdo jiný.

Sobecké hledání své výjimečnosti vede neustále k novým a novým konfliktům a bojům mezi námi.

Ani já ani nikdo další není schopen ohodnotit význam lidské osoby. Můj skutečný význam může posoudit jen Bůh.

My křesťané máme vzor pro dobré chování vůči druhým a také vůči Bohu. V Marii máme příklad správného pohledu na sebe. Maria je úplně proniknuta pokorou. Maria ví, že její význam pochází od Boha, protože Bůh a jeho milost učinila v jejím životě veliké věci.

Také Ježíš nám dal příklad. Stal se služebníkem všech. Ve Večeřadle, když poklekl před učedníky, aby jim umýval nohy, ukázal, jak to máme dělat. Máme vždy přijmout poslední místo, udělat práci, kterou jiní odmítají.

V současné době vládne názor, že práce člověka ponižuje a zvláště fyzická práce. Ztratili jsme úctu k práci. Práce v našich očích nemá již správný význam a hodnotu. A právě práce a její kvalita povyšují člověka. Po vyhnání lidí z ráje, se vznáší nad lidskou prací dřina, pot, často marná námaha a podobně, ale práce je stále podstatou pozemského života. Člověk svou prací vládne nad zemí. Také příklad svaté Rodiny z Nazareta potvrdil význam a hodnotu lidské práce.

Svatý Jakub říká, že víra bez skutků je mrtvá. My křesťané máme vědět, že kvalita naší práce potvrzuje naši víru.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy divoký kapitalismus vykořisťováním lidí ničil hodnou lidské práce, právě tehdy katolické sociální učení ústy Lva třináctého pomohlo podstatně vrátit práci její skutečný význam a tím oddálil ohrožení komunismem. I dnes by měli křesťané práci vracet její skutečnou hodnotu, aby nás neohrožovala ideologie neomarxismu.

Povyšují nás dobré skutky, které jsme udělali. Vzorem našeho života je Panna Maria, která ve skrytu a tichosti plnila své životní úkoly. Dokázala poctivou a vytrvalou prací a příkladným plněním svých povinností vychovat v Ježíši velkou osobnost. Maria se uměla úplně věnovat úkolům, před které byla postavena. A nyní je povýšena. Bůh jí dal místo, o kterém ani nesnila. I pro každého z nás má Bůh odměnu, o které ani nesníme, ale jen když dobře splníme naše životní úkoly.

Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla udělat všechno, co Bůh žádá, abychom svou práci a povinnosti dobře plnili, a tak dostali nádhernou odměnu od Boha.

2.11.2017 Památka zesnulých

Památka zesnulých 2. 11. 2017

Vzpomínku na všechny věrné zemřelé dnes slaví věřící i nevěřící. Tato památka všem připomíná naše zemřelé a vyzývá křesťany k modlitbě za ně. Položme si otázku, zda skutečně věříme v život věčný? Vzpomínat na své blízké zemřelé bez víry v život věčný je bolestné a někdy i zdrcující. Také naše modlitba bez této víry je nesmyslná, protože pak nemá co vyprosit.

Pohanské pohřby doprovází především pláč a nářek a pak magické obřady, které mají ochránit před strachem a bezradností, jak dál. Postojem lidí současnosti je často vytěsnění smrti, útěk před setkáním s mrtvolou, s hřbitovem a s každou zmínkou o smrti. Děti nebereme na pohřeb, na hřbitov a do krematoria s přesvědčením, že je nesmíme trápit a vyděsit.

Je smrt něčím strašným a drsným?

Pro věřící lidi ne. Křesťanská víra vysvětluje smysl smrti a ukazuje na Boží příslib věčného života. Svatý Pavel v prvním listu Soluňanům píše: „Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději“. To znamená, že náš křesťanský pohled na smrt nemůže být zatížen strachem, nářkem a beznadějí, protože křesťany proniká vědomí spojení s Ježíšem Kristem a věří ve zmrtvýchvstání. Proniká nás jistota, že všechno, co nám zvěstuje evangelium o Ježíši Kristu, je pravda. A pokud pravdou je život a ne smrt, protože Bůh smrt neučinil, ale stvořil nás k nesmrtelnosti, není místo pro nejistotu a strach.

Když věříme, že Ježíš z Nazareta shladil na kříži náš hřích a tím nás usmířil s Bohem, zároveň víme, že smrt nad námi už nemá vládu. Fyzická smrt křesťana již není zbavením života, ale je jen přechodem k setkání s Bohem tváří v tvář a vstupem do života věčného o nepochopitelné nádheře. Svatý Pavel říká, že nesmíme truchlit, protože máme jistotu Božích zaslíbení. Centrum naší víry je událost Ježíšova zmrtvýchvstání a Boží záruka, udělená ve svátosti křtu, že mocí Ducha svatého bude naše mrtvé tělo vzkříšeno.

Život nevěřícího člověka stojí před nejistou budoucností. Člověk, který uvěřil v Ježíše Krista má budoucnost jistou, protože ví, že Bůh je láska, že mu daroval spásu, že mu přichystal místo po své pravici.

Člověk věřící netruchlí, když se blíží jeho smrt nebo když prožívá smrt někoho blízkého, protože má jistotu Boží milosti, která chce spásu každého člověka. Máme jistotu, že Bůh chce každé své dítě, které zrodil k věčnosti svátostí křtu přivést do svého společenství na celou věčnost. Když křesťan pláče nad odchodem svých blízkých, pláče z touhy po novém setkání, nad dočasným odloučením a truchlí jen tehdy, když vidí někoho ze svých blízkých, který odchází z tohoto světa jako nevěřící.

Pro křesťany je smrt přechodem do nesrovnatelně lepšího způsobu života, kde není smrt, utrpení a slzy, ale plnost života v úplné radosti. My křesťané nejdeme k neštěstí ale ke štěstí, proto církev při pohřbu zpívá radostné aleluja.

Když mezi sebou hovoříme o smrti, měli bychom se především navzájem těšit křesťanskou nadějí na zmrtvýchvstání a život věčný, kde vládne jen láska.

Ohlášky 10.9.2017, 23.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Dnes, v neděli 10. září – Svátek sv. Mikuláše Tolentinského, augustiniána. Na závěr mše svaté se pomodlíme litanie ke sv. Mikuláši a požehnáme chléb, který pak bude rozdán mezi farníky.

– Úterý 12. září – Památka Jména Panny Marie

– Středa 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

– Čtvrtek 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže, po mši svaté bude následovat pobožnost uctívání kříže

– Pátek 15. září – Památka Panny Marie Bolestné

· Děkujeme farníkům za pomoc při úklidu baziliky minulou středu.

· Výuka náboženství na faře začne toto pondělí 11. září 2017.

· Pro předškolní děti od 4 let výše v doprovodu rodičů nově otevíráme katecheze spojené s výtvarnými a dalšími aktivitami. Přihlášky posílejte na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz. První setkání se uskuteční 3. října 2017 v 16:00 hod. na faře.

· Matky s nejmenšími dětmi (Kulihrášci) se budou již tradičně scházet každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na 3. nádvoří opatství. Zahájení 5. října 2017. Noví zájemci se mohou přihlásit na e-mail: hartlovaludmila@seznam.cz.

· Dne 16. září chtějí uzavřít v naší bazilice svátost manželství náš farník pan Filip Jelínek a slečna Dorota Weglorz (Wengloš). Kdo by věděl o nějaké překážce zamýšleného sňatku, ať to ohlásí panu faráři.

· Po mši svaté zveme děti k nástěnce u sakristie, kde si mohou podepsat svého ptáčka a nalepit svůj list na strom Božího království.

· Příští neděli 17. září bude sbírka na opravy baziliky. V tomto roce byla restaurována socha Panny Marie před bazilikou a také podezdívka a železný kovaný plot před prelaturou opatství.

Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští pracovní týden pod ochranou Panny Marie.

Ohlášky 20.8.2017, 20.neděle v mezidobí

V tomto týdnu budeme slavit:

– Úterý 22. srpna – památka Panny Marie Královny; v naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční pobožnost ke svaté Ritě s žehnáním růží. Na tuto pobožnost pozvěte i své přátele. Svatá Rita je přímluvkyně v lidsky neřešitelných situacích.

– Čtvrtek 24. srpna – svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

– Pátek 25. srpna – první den tridua ke slavnosti sv. Augustina, po mši svaté bude pobožnost ke sv. Augustinovi.

– Sobota 26. srpna – druhý den tridua ke slavnosti sv. Augustina, mše svatá bude v 18:00 hod., po mši svaté bude pobožnost ke sv. Augustinovi.

– Neděle 27. srpna – třetí den tridua ke slavnosti sv. Augustina, pobožnost ke sv. Augustinovi bude po každé dopolední mši svaté.

– Příští pondělí 28. srpna – Řád augustiniánů slaví svého zakladatele, sv. Augustina. Poutní mše svatá bude v 18:00 hod.

– Tuto neděli se  technických důvodů nebude konat farní kavárna.

· Děkujeme všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě naší hlavní pouti. Děkujeme těm, kteří uklízeli baziliku, chystali občerstvení pro hosty, ministrantům, našim sborům a varhaníkům.

· Prosíme o pomoc při úklidu baziliky příští středu po večerní mši svaté..

· Otec Angelo zve poutníky přihlášené na pouť do Itálie na informační schůzku, která se koná v pátek 25. srpna ve 20 hod. ve farní kavárně.

· Přihlášky do náboženství si můžete vyzvednout v sakristii baziliky a zde je také můžete odevzdat. Rodiče, kteří chtějí v příštím školním roce přivést své dítě k 1. sv. přijímání, zapište se do seznamu v sakristii. Přípravy budou probíhat vždy v neděli v 10:00 hod. na faře.

· Otec Wit a komunita Augustiniánů vám přeje požehnanou neděli a celý příští týden, pod ochranou Panny Marie. Těm, kteří odjíždějí na dovolenou, přejeme vydatný odpočinek a šťastný návrat domů.

Zemřel P.Antonio Rivas Gonzáles

(slova P. Luise Marína, OSA.doc)

P. Antonio Rivas Gonzáles, OSA (1968-2017)

S hlubokým pohnutím vám oznamuji, že 1. srpna zemřel pražský augustinián – náš bratr P. Antonio Rivas, z augustiniánského společenství v Praze. Sotva před měsícem jsme slavili 25.výročí jeho kněžského svěcení.

P. Antonio patřil několik let do klubu podmořského potápění a zemřel když praktikoval tento sport.

Člověk velké kultury, velkorysosti a dynamismu, velmi známý pro své pastorační práce a vynikající překladatelské služby. Srdečný a přátelský, dobrý a plně oddaný práci pracoval v Colegio San Augustin v Madridu (1992-1995), ve farnosti Santa Ana y la Esperanza Madrid /1995-1997) a od roku 1997 v České republice v Praze (1997-1998)v Brně (1998-2000) a opět v Praze (od roku 2000 do současnosti). Byl převorem, v současnosti farářem ve farnosti sv. Tomáše v Praze. Kromě teologie vystudoval filologii, v současnosti dokončoval na FFUK obor tlumočnictví a překladatelství, přeložil do španělštiny knihu otce Halíka.

Odpočívej v pokoji, drahý Antoníne. Bůh ocení tvojí obrovskou oddanost církvi a řádu.