Nově přidáno

24.9.2015, 25. týden v mezidobí

Dnešní evangelium znovu přináší otázku na Ježíšovu osobu, kým on je. Tuto otázku si klade král Herodes, protože se doslechl o tom, co Ježíš dělá, a co říká. Tyto informace o Ježíši ho zajímaly. Slyšel různé odpovědi, které ukázaly Ježíše jako někoho mimořádného, jedinečného, velkého. Herodes bedlivě pozoruje. Nechce slyšet něco nereálného, odtrženého od reality. Herodes chce znát pravdu. Snaží se ho uvidět.

Můžeme se poučit od Heroda hledat odpovědi na to, kdo je Ježíš Nazaretský. Máme také různé druhy informací, která mluví o Ježíši. Ale také potřebujeme otevřenou mysl, abychom byli schopni najít to, co je pravdivé. Nejde o to, abychom poslouchali a říkali o Ježíšovi krásná slova, ale to, co je pravda.

Jde o to, abychom byli schopni vyznat, že Ježíš Nazaretský je Pán a Spasitel, stejně jako Petr vyznal u Césareje Filipovy. Neexistuje žádná

jiná než tato pravda. Tato pravda možná zní velmi jednoduše, ale není snadné ji pochopit.

Herodes se snažil pochopit, chtěl vidět na vlastní oči. Jak se my snažíme porozumět této pravdě?

Je velmi snadné se uzavřít v nějakém zbožném náboženském světě, ale není to křesťanství. Křesťanství je v podstatě neustálé prohlubování chápání pravdy o Ježíši a následování Ho.

Neboť to není Jan Křtitel, kdo vstal z mrtvých, ale Ježíš s Nazareta. Jako křesťané Ho nemůžeme nevidět svýma očima víry. A pak nemůžeme nehlásat celým svým životem, že On je Pán a Spasitel. A toto moje hlásání musí být pravdivé, aby jiní pochopili, co tato slova znamenají.

V prvním čtení jsme slyšeli velkou výčitku, kterou Bůh říká ústy proroka. Vyčítá vyvolenému lidu, který se zabývá pouze svými vlastními záležitostmi: prácí, mzdou, péčí o

svůj domov, a tak dále, a vůbec se nestarají o chrám, o toto místo, kde se Bůh rozhodl prodlévat a být k dispozici tomuto národu. V našem případě je to naše srdce, protože naše srdce se stalo chrámem Ducha svatého. Zájem o toto místo Boží přítomnosti v nás je spojen se starostí o víru v Ježíše Krista, který je Pán a Spasitel.

Bůh v nás bude mít jenom tehdy zalíbení, když budeme pravdivě svědčit životem o své víře v Ježíše Krista, který nám daroval spásu svou smrtí na kříži. A pokud najde zalíbení v nás, bude vždy odpovídat svým požehnáním, svou pomocí, která je pro náš šťastný život tak nepostradatelná.

29.6.2015 svátek svatých Petra a Pavla

Dnes máme slavnost svatého Petra a Pavla. Velikost těchto dvou apoštolů stojí na pochopení pravdy o Ježíši Nazaretském.

Myslím si, že i naše velikost, velikost našeho života je spojena s pochopením pravdy o Ježíši Kristu. Naše velikost roste s vírou, že Ježíš z Nazareta je Pán a Spasitel. A velikost naší víry ukazuje naše důvěra k Ježíši, naše zaujetí osobou Ježíše, jak tomu bylo u Petra a Pavla.

Ta nejdůležitější událost v životě Petra bylo vyznání u Cesareje Filipovi, kde Petr jednoznačně řekl: Ty jsi Mesijáš, Syn živého Boha.

Všechno, co Petr ve svém životě až do tohoto okamžiku prožil a udělal, se ukázalo správným, dobrým, protože ho to připravilo k tomuto vyznání. Petr pak žil podle tohoto vyznání věrně po celý život, a tak všechno, co konal, bylo dobré a nepokřivilo Boží obraz.

Petra na vyznání pravdy o Ježíši připravil dobrý život a poctivá práce. Ve Skutcích apoštolů nám Petr dosvědčuje, že Boží přikázání ve svém životě nikdy nepřestoupil. Potom udělal neobvyklé rozhodnutí, nechal všechno: práci, rodinu a věrně následoval Ježíše, podle výzvy: následuj mne.

Totéž se stalo v životě Pavla. Klíčovou událostí pro něj bylo zjevení Ježíše před branami Damašku. Tato situace postavila před Pavla otázku víry v Ježíše. Ježíš se zeptal také Pavla, zda věří, že je Pán a Spasitel. Tato otázka byla položena nepřímo, slovy: proč mě pronásleduješ? Když Pavel přijal křest, bylo to jeho vyznání víry v Ježíše Krista, jako Pána a Spasitele.

Také v Pavlově případě, všechno, co prožil, ho přivedlo k tomuto rozhodnutí. Jak sám říkal, cílem jeho života, všechno, co dělal, byla horlivost pro Boží věci. Také to, když pronásledoval první křesťany. Tato Pavlova opravdová horlivost pro Boží věci umožnila Ježíši zjevit se a obrátit Pavla.

A po křtu Pavla, všechno jeho jednání ukazovalo na Ježíše Krista. Pavel svědčil: už nežiji já, ale žije ve mně Ježíš.

Totéž platí i v našem životě. Má smysl a opravdu nám poslouží jen to, co nás přivádí k vyznání pravdy o Ježíši Kristu, že On je Pán a Spasitel. Ovocem správného vyznání je následování pozemského života Ježíše.

Náš životní příběh, povolání, naše rodina, náboženské cítění, to vše, co máme a prožíváme, nás připravuje na toto zásadní rozhodnutí: uznat Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele.

Přijali jsme křest, ale potřebujeme tuto událost definitivně potvrdit. Postavit křest a vyznání víry na první místo ve svém životě. Od křtu a vyznání víry pak odvíjet svůj život, svá rozhodnutí a své priority. Žít z této milosti.

Dnešní patronové nám mohou pomoci v horlivosti pro Boží věci, abychom poznali v Ježíši svého osobního Pána a Spasitele, a tak se mu stávali stále více a více poslušnými. Velikost naší poslušnosti Ježíši a jeho evangeliu, ukáže naši horlivost pro Boha.

Vědomé přijetí křtu a vyznání víry ovlivňuje kvalitu našeho života. Způsobuje, že se staneme skálou, kterou nezničí žádné životní bouře. Můžeme se stát skalou, kterou nepřemohou žádné pekelné mocnosti.

Amen.

Ohlášky 10.7.2016 15.neděle v mezidobí

Ohlášky z neděle 10. července 2016

V tomto týdnu budeme slavit:
V pondělí 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
V pátek 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
V sobotu 16. července památka Panny Marie Karmelské
Ve středu po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme, rozšiřte řady uklízejících. Za vaši pomoc děkujeme.
Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech.
Prosíme o modlitbu za naše děti a mládež, aby prožili pěkné prázdniny, načerpali sil a ve zdraví se vrátili do školních lavic. Příležitost k modlitbě je půl hodiny před každou mší svatou, kdy se modlíme společně růženec.
Komunita Augustiniánů Vám přeje požehnanou neděli a Boží ochranu na cestách i v práci.

Ohlášky 10.7.2016 15.neděle v mezidobí

Ohlášky z neděle 10. července 2016

V tomto týdnu budeme slavit:
V pondělí 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
V pátek 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
V sobotu 16. července památka Panny Marie Karmelské
Ve středu po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme, rozšiřte řady uklízejících. Za vaši pomoc děkujeme.
Vy, kteří z nějakého důvodu nemůžete přijímat svaté přijímání, přicházejte si pro požehnání. Znamením, že jdete pro požehnání je ukazováček pravé ruky na rtech.
Prosíme o modlitbu za naše děti a mládež, aby prožili pěkné prázdniny, načerpali sil a ve zdraví se vrátili do školních lavic. Příležitost k modlitbě je půl hodiny před každou mší svatou, kdy se modlíme společně růženec.
Komunita Augustiniánů Vám přeje požehnanou neděli a Boží ochranu na cestách i v práci.