Pobožnost ke svaté Ritě vždy 22. den v měsíci v 18:00 hod.

Je mocnou přímluvkyní při smíření. V bazilice na Starém Brně je uctívána vždy 22. den v měsíci při mši svaté v 18:00 hod. s následující pobožností, spojenou s žehnáním růží. Podle tradice si na mši svatou přinášíme 3 růže, které jsou při pobožnosti požehnány. Jednu růži na závěr klademe k oltáři sv. Rity s našimi prosbami, druhou růži darujeme tomu, kdo právě vážné obtíže prožívá, za koho jsme se modlili a třetí požehnanou růži si odnášíme domů.

O svaté Ritě

svata rita plakatRita se narodila kolem roku 1380 v Roccaporena, poblíž Cascia v Itálii. Byla jedináčkem. Už jako mladá dívka pocítila povolání k řeholnímu životu. Když ji bylo 14 let, poslechla své rodiče a vdala se za mladého, váženého člověka, který měl ale výbušnou povahu. Se svým manželem prožila osmnáct let a po celou dobu svým chováním zmírňovala tvrdé jednání svého muže.

Po smrti manžela i dvou synů byla přijata do augustiniánského kláštera sv. Máři Magdalény v Cascii. Zde vedla zbožný život mnišky. Posledních patnáct let svého života nosila na čele stigma trnu z trnové koruny. Zemřela 22. května 1457.
Ihned po její smrti se na její přímluvu staly mnohé zázraky, díky nimž se úcta k ní rychle rozšířila. Deset let po její smrti bylo zachovalé tělo Rity přeloženo do zdobeného sarkofágu. Rita byla blahořečena v roce 1628, a v roce 1900 byla papežem Lvem XIII. připočtena k zástupu svatých. Její tělo odpočívá v chrámu v Cascii v Itálii.
Rita je uctívána, protože i přes mnohá utrpení a protivenství během svého života, dokázala zdolávat všechny překážky v duchu pokory a lásky. Všude přinášela pokoj, usmiřovala znesvářené a pohádané. Mnozí vidí ve sv. Ritě přímluvkyni, která je v těžkostech nezklame. Je uctívána v celém katolickém světě a především v Itálii, v Jižní Americe i na Filipínách, kde se nachází mnoho kostelů jízasvěcených. Mnoho obcí také nese její jméno.

 

Modlitba ke svaté Ritě o přímluvu

Svatá Rito, poslušná dcero svých rodičů, milující manželko násilnického manžela, trpělivá matko dvou těžko zvladatelných dětí, obětavá sestro v klášterním společenství, dobrotivá spolutrpitelko milovaného Pána.
Znáš život a jeho bídu. Ty víš také o naléhavých problémech našich neklidných srdcí. Naše bezmezná důvěra ve Tvou mocnou přímluvu nás přivádí k tobě. Ty jsi zakusila mnoho utrpení a stala ses hodnou nosit na svém čele ránu trnové koruny.

Pomohla jsi bezpočtu lidí. V zoufalých a téměř beznadějných situacích jsi byla dobrotivou přímluvkyní těm, kdo tě prosili s vírou. Neopouštěj nás v našich potřebách.
Pomáhej nám, abychom šli s klidem a radostí cestou našeho životního povolání, a pomoz nám nést kříž společně s Kristem, aby nás dovedl do radosti nebe.
Amen.

Modlitba ke svaté Ritě o dar usmíření

Pane Ježíši, děkuji ti, že i když jsem tě mnohokrát vážně urazil, vždy jsi mi odpustil. Dal jsi mi na kříži také vzor, jak mám postupovat. V posledních chvílích svého pozemského života ses modlil za své mučitele: "Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí". Víš, jak je pro mne těžké odpustit. Prosím tě, můj Spasiteli, který jsi plný nekonečné dobroty, shlédni na mou slabost a pomoz mi udělat správné kroky, abych také já odpustil svým viníkům.
Svatá Rito, která jsi chodila po Ježíšově cestě odpuštění a usmíření, pomoz mi pochopit jeho učení a rozhodnout se pro usmíření s těmi, kteří mi ublížili. Vypros mi odvahu poslouchat Ducha svatého, když mi bude ukazovat ty, kteří mi ukřivdili a zranili mě. Pomoz mi otevřít srdce pro pomoc Ducha svatého, abych odpustil všechno zlo, které mi způsobili, abych měl odvahu stát se všemi, kteří mi během celého života ublížili, pod Ježíšovým křížem, kde láska porazila veškeré nepřátelství. Svatá Rito, pomoz mi přijmout Ježíšovu milost, abych v jeho síle odpustil všem svým viníkům. Pomoz mi, abych následoval Ježíše v jeho modlitbě za své nepřátelé, abych neodpovídal na zlo a křivdu prokletím, ale slovem požehnání.
Svěřuji do tvé přímluvy také ty, kterým jsem ublížil, zranil je. Vypros milost uzdravení srdcím, která jsem vědomě nebo nevědomě zranil, aby také oni byli otevřeni k smíření.
Ježíši, děkuji, že jsi mi odpustil všechna má provinění, zanedbání konat dobro a všechny zlé skutky. Bylo jich tolik. Ty mě neodsuzuješ, ale miluješ a mě, zraněného objímáš. Prosím, ať mě tvá drahocenná krev umývá a osvobozuje od veškeré nenávisti, hněvu a neodpuštění. Usmiř mě Pane s mými bližními. Dej mi sílu, abych byl první, kdo podává ruku ke smíření.
Svěřuji se tobě, svatá Rito, pomoz mi následovat Ježíše v jeho milosrdenství vůči bližním. Ať z mého jednání vyzařuje Ježíšova láska a odpuštění. Amen.

 

Životopis svaté Rity