Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba

065 – Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. 2×
Kriste, smiluj se. 2×
Pane, smiluj se. 2×

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, kopím probodené, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají, smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 2×
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K Ježíši tichý, srdce pokorného,
L přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

K Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
V Amen.

 

066 – Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

K Abychom se s tebou ještě vroucnějí mohli spojit,
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. – Jemu buď čest a chvála navěky.

V Amen.