Životopis svaté Rity

Dospívání a manželství

Rita se narodila v r. 1381 v malé osadě Roccaporena, vzdálené 5 km od Cascie. Její rodiče nebyli zámožní, ale měli významné postavení ve společnosti: byla jim svěřena funkce usmiřovatelů jménem Krista. Prosperující a lidnaté město Cascia bylo často svědkem srážek – i krvavých – mezi soupeřícími rody (Guelfi a Ghibellini). Od svých rodičů dostala malá Rita dobrou náboženskou výchovu, proto podle evangelia žila již od dětství. Traduje se, že když byla Rita maličká, včely na její ústa položily med. Byl to předobraz toho, že z jejích rtů budou vycházet jen slova mírnosti a odpuštění.
Dorůstající Rita uvažovala o zasvěcení se Bohu a životě v klášteře, ale její rodiče, kteří byli již v pokročilém věku a odkázáni na pomoc jiných, chtěli, aby se vdala. Rita přání rodičů přijala jako Boží vůli a provdala se za mladého Pavla ze zámožné rodiny Mancini. Manžel ji miloval, ale byl prudké povahy, arogantní, občas i hrubý. Brzy se jim narodili dva chlapci, možná dvojčata. První roky manželství byly zvlášť těžké, ale Rita svou láskou a vytrvalou modlitbou dokázala svého manžela postupně obrátit. Uvědomil si, že mírnost jeho manželky není slabost, ale síla lásky až k sebeobětování.

Tragédie

Když život rodiny začal být klidnější, přišla do života Rity první tragédie: její manžel si svou povahou mnohé znepřátelil, a když ho viděli bezbranného, nastražili mu léčku a zabili ho. Ritini příbuzní se rozhodli, že takový čin pomstí a k vykonání krevní msty přemluvili oba syny.
Rita vrahům odpustila, skryla zakrvácenou košili svého manžela, aby děti neviděly krev svého otce, a všechny prosila, aby byli milosrdní a neprolévali zbytečně další krev. Kolem ní ale rostla nenávist, zvláště v srdcích vlastních synů. Třásla se při pomyšlení, že se její vlastní synové stanou vrahy a pak i oni budou možná zavražděni. Modlila se a prosila Boha, aby nějak zasáhl a synové se neposkvrnili takovým těžkým zločinem. Raději by je viděla mrtvé, než aby spáchali takové zlo. Pán ve své prozřetelnosti zasáhl: vypukl mor a v krátkém čase Rita prožila znovu velkou bolest, tentokrát ze ztráty obou synů.
Tyto tragédie zaútočily jako vichřice, vyburcovaly její víru a Rita se připoutala ještě více k Ukřižovanému. Bylo jí 36 let. Toužila vstoupit do augustiniánského kláštera sv. Máří Magdalény v Cascie. Ale nastaly problémy. Řeholnice ji tam nechtěly. Bály se přijmout vdovu z významné rodiny, v níž se stala vražda, a ještě hrozila spirála násilí a pomsty bez konce. Rita neztratila důvěru. Opřela se o Ježíše, který v evangeliu prohlásil za blahoslavené tiché, milosrdné a šiřitele pokoje. A začala smiřovat rozhádané, jak to viděla u svých rodičů: stala se usmiřovatelkou ve jménu Krista. Svým odpuštěním dosáhla zázraku smíření mezi protivníky a tak se jí otevřela brána kláštera, ve kterém žila 40 let.

Augustiniánská řeholnice

I její příchod do kláštera zachytila legenda, ve které se praví, že Ritě otevřeli dveře kláštera její patroni: sv. Augustin, sv. Mikuláš z Tolentina a sv. Jan Křtitel. Tito svatí, ke kterým se stále vroucně modlívala, jí jistě pomohli dosáhnout smíření, a tak opravdu účinně přispěli k jejímu vstupu do kláštera.
V klášteře její láska stále rostla. Milovala sestry, pokorně sloužila a laskavě přijímala lidi, kteří klepali na dveře kláštera pro pomoc a modlitby. Ale nejvíce milovala ukřižovaného Ježíše a chtěla se mu podobat.
K její pokoře: říká se, že matka představená ji chtěla vyzkoušet, a tak jí nařídila zalévat uschlou ratolest. Rita poslechla. A Pán Bůh odměnil tento zdánlivě zbytečný a nesmyslný skutek: ratolest zapustila kořeny, rozkvetla, a přinesla ovoce. Dodnes lze na nádvoří kláštera obdivovat bujnou a stále rodící révu. Jako by nám Rita chtěla říci: „Mějte důvěru a buďte pokorní a vaše pokora přinese dobré ovoce.“ Opravdu! Rita spojená s Kristem je ratolestí, která nepřestává přinášet ovoce.

Mystička

Nejzáhadnější a zároveň reálnou epizodou je bolestná stigmatizace Rity. Na Velký pátek roku 1442, kdy bylo Ritě 61 let, požádala o účast na Ježíšově utrpení. Přesto, že tolik vytrpěla, vnímala, že v porovnání s Kristem netrpěla nic. Přijala na čelo živou krvácející ránu, kterou pak stále převazovala. Bylo to znamení umučení, stigma, kterým Pán obdaroval velké svaté, jako sv. Františka z Assisi, sv. Kateřinu Sienskou, patera Pia a další. Tradice popisuje, že Rita klečela před křížem a jeden trn z Ježíšovy koruny zasáhl její čelo a hluboce ji zranil. 15 let nepřetržitě nesla tento znak utrpení a lásky, kromě krátké doby, kdy v jubilejním roce 1450, podle tradice, šla na pouť do Říma: tehdy její rána zmizela a znovu se objevila po návratu do Cascie.

Růže

Životní příběh sv. Rity se uzavřel v noci 21. května 1457. Bylo jí 76 let. Zbožně se na setkání s Bohem, který k ní byl velmi náročný, připravila, přesto byla přesvědčena, že vstoupit do nebe není hodna. Podle lidové tradice se jí Bůh ukázal jako Otec útěchy právě v posledních měsících života. Říká se, že Rita žádala od Pána znamení, zda jsou její děti a manžel spaseni. Pán pro ni ve své lásce v nejtužší zimě plné sněhu v její malé zahradě v Roccaporene nechal vykvést růži a dozrát dva fíky. Příbuzná jí tyto mimořádné dary přinesla a Rita pochopila, že je to odpověď na její velkou starost: její manžel a oba synové jsou pro Boží milosrdenství a její vytrvalé modlitby v nebi. Život této manželky a matky se v očích lidí zdál ubohým, ale v očích Božích byl velkým úspěchem.
Rita zemřela zahalena Boží útěchou. Po čase začaly řeholnice na počest blažené Rity u zdi kláštera pěstovat růže, a tak se růže stala symbolem naší světice a jejího životního příběhu plného obtíží, ale také křesťanské lásky, krásy a vůně, která okouzluje až dodnes.

 

svata rita plakat

 

Hudba v bazilice na starém Brně

Tady bude rozcestník.

Starobrněnské zvony

Na barokní věži, sanktusníku, který pochází z konce 17. století, se v současné době nacházejí 4 zvony. Nejstarší zvon je ulitý ke cti Nejsvětější Trojice, blahoslavené Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a sv. Floriána, tón h1 - 350 kg, zvon ulil Zikmund Kercker v Brně v roce 1725. Další dva zvony, zasvěcený sv. Augustinovi - tón a1 - 490 kg a sv. Václavovi - tón cis2 - 220 kg, byly ulity v roce 1983. Nejmenší a nejmladší zvon nese jméno sv. Lukáše - tónu e2 - 160 kg a byl ulit v roce 2013. V témže roce prošel rekonstrukcí mechanismus zavěšení a elektrické pohony všech zvonů. Každý zvon zároveň dostal nové srdce.

Nejstarším starobrněnským zvonem je zvon ulitý kol. r. 1490, s latinským nápisem „Ó Králi slávy, přijď s pokojem“ váha 83 kg, tento je umístěn nyní v prostorách za Křížovou kaplí.

Další zvon je umístěn na hodinové věži kláštera, která je datovaná rokem 1805. Hodinová věž se nachází nad knihovním sálem a byla zbudována již příchozími augustiniány. Stavbu vedl Jan Amon.

Kontakty

Opatská vrátnice
Po - Pa - 6:30 - 18:30 telefon: 543 424 011
mobil: 602 684 538

Mendlovo náměstí 157/1
603 00 Brno

IČ: 00569089
DIČ: CZ00569089

Vchod do kanceláře se nachází přímo naproti vstupu do baziliky.
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Mgr. P. Juan Provecho, OSA
Mgr. P. Juan Provecho, OSA
Vyšší představený opatství
Mobil:602 684 538
P. Wit Marciniec, OSA
P. Wit Marciniec, OSA
Převor komunity opatství
Mobil:606 282 681
P. Andrés Ampudia, OSA
P. Andrés Ampudia, OSA
Ekonom komunity opatství
Mobil:737 798 680
none image
Libor Váňa
Technický administrátor
Mobil:723 478 157

Muzeum Mendela

Muzeum opatství

G. J. Mendel

Mendelovo dětství

Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v Hynčicích ve Slezsku. Rodiče Anton a Rozina Mendelovi byli rolníci. Jako většina obyvatel Slezska byli Mendelovi německé národnosti. Johann měl o dva roky starší sestru Veroniku a o pět let mladší sestru Terezii (další dva sourozenci zemřeli hned po narození).

Rodná vesnice nabízela chápavému Johannovi spoustu podnětů. Hned u domu byl ovocný sad a včelín, kde Mendelův otec pěstoval nové odrůdy ovocných stromů a choval včely. Johann mu pomáhal.

Základy vzdělání dostal Johann v místní škole (ve třídě bylo až 80 dětí). Pokrokový učitel Tomáš Makitta seznamoval žáky se základy přírodopisu, s pěstováním v ovocných stromů a také chovem včel.

Mendel byl menší, avšak statné postavy. Během dospívání pravidelně pomáhal v hospodářství.

Mendelovu předpokládanou dráhu rolníka změnilo však jeho nadání a touha po vzdělání.

Mendelova studia

Mendel byl velmi nadaný. Na doporučení učitele Makitty a faráře Jana Schreibera přešel z vesnické školy do vyšší třídy piaristické školy v Lipníku na Bečvou. Odtud přestoupil v roce 1834 na gymnázium v Opavě. Ředitelem byl augustinián František Schaumann, se kterým se Mendel později setkal v klášteře v Brně.

Mendelovi rodiče nemohli syna na studiích živit. Neúroda v několika po sobě jdoucích obdobích pro ně byla devastující. Mendel se musel postarat sám, a tak začal doučovat méně nadané spolužáky. V roce 1838 byl Mendelův otec Anton zraněn při práci v lese. To mělo velký vliv na Mendela a ten sám následujícího roku onemocněl. Poprvé se projevila Mendelova citlivost a špatná odolnost vůči stresu.

Na podzim roku 1840 začal Mendel studovat Filozofický ústav v Olomouci. Rodiče předali hospodářství jeho starší sestře, která mu podle smlouvy vyplatila jednorázově sto zlatých a deset zlatých každý další rok do dobu studia.

V Olomouci přišel Mendel do kontaktu s češtinou, kterou se musel naučit. Finanční prostředky rodičů mu nestačily ani na úhradu pobytu. Nedařilo se mu přivydělat si peníze doučováním. Ze stresu onemocněl a musel jeden rok strávit u rodičů. Později se jeho méně stabilní psychika znovu projevovala při mimořádných nervových vypětích. Mendel mohl dostudovat Filozofický ústav díky své sestře Terezii, která se vzdala svého věna.

V roce 1843 profesor Friedrich Franz z Filozofického ústavu v Olomouci doporučil augustiniánskému opatu F. C. Nappovi Mendela jako nejvhodnějšího studenta pro přijetí do augustiniánského kláštera. Franz napsal, že mezi studenty jsou dva zájemci, z nichž může doporučit pouze Mendela, který má pevný charakter a v jeho předmětu patří k nejlepším žákům. Nemá sice dostatečné znalosti češtiny, je ale připraven se v tomto jazyce zdokonalit.

Mendel a jeho působení v Brně

Říjen roku 1843 byl pro Mendela zlomový. Tehdy se 21 letý Mendel stal novicem Augustiniánského opatství na Starém Brně. Ve svém životopise, psaném v 3. osobě, Mendel napsal: „S vynaložením všech sil se témuž podařilo dva roky studia filosofie absolvovat. Uctivě podepsaný cítil, že je pro něj nemyslitelné nadále snášet takovouto námahu, proto se po ukončených studií rozhodl vstoupit do stavu, který by jej osvobodil od hořkých starostí o obživu. Jeho poměry rozhodly o jeho volbě.“ Je však jisté, že do kláštera nevstupoval jen kvůli zajištění hmotných potřeb, pro člověka tak zvídavého byl vstup do kněžského stavu možností seberozvíjení a zasvěceného života.

Dne 6. srpna 1847 byl vysvěcen v kostele sv. Michala na kněze a ustanoven kaplanem na starobrněnské faře. K farnosti patřila také blízká nemocnice v Pekařské ulici. Mendela služba duchovního v nemocnici velmi vyčerpávala. V lednu následujícího roku Mendel onemocněl, zřejmě se jednalo o nervovou poruchu. Opat Napp se k tomu vyjádřil takto: „Mendel při pohledu na nemocné a trpící bývá postižen nepřekonatelnou bázní, která přechází až na okraj nebezpečného onemocnění.

V roce 1848 převzal Mendel po F. M. Klácelovi pokusnou zahrádku před refektářem, která byla založena v roce 1830 a kde se pěstovaly vzácné rostliny vyskytující se na našem území.

V červnu 1848 Mendel dokončil studium teologie.

Opat Napp poslal Mendela v roce 1849 vyučovat na gymnázium do Znojma. Mendel učil řečtinu, latinu, němčinu a matematiku. Pro jeho výrazné pedagogické schopnosti mu vedení doporučilo, aby vykonal zkoušku z učitelské způsobilosti na univerzitě ve Vídni.

V roce 1850 však Mendel neuspěl ve zkoušce učitelské způsobilosti z přírodopisu pro celé gymnázium a z fyziky pro nižší stupeň. Hlavním důvodem byla jeho soukromá příprava bez studia na univerzitě. Mendel však na vzdělání nezanevřel a neúspěch ho motivoval k další práci.

Mezi roky 1851 – 1853 se splnil Mendelův velký sen. Opat Napp se projevil jako osvícený představený. Díky finanční podpoře a jeho dobrozdání mohl Mendel studovat na vídeňské univerzitě. Studoval zde s velkým zaujetím matematiku, fyziku a přírodní vědy. Kromě jiného navštěvoval přednášky z experimentální fyziky u věhlasného fyzika Christiana Dopplera nebo přednášky z fyziologie rostlin u Franze Ungera. Právě studia ve Vídni ovlivnila jeho budoucí vědeckou práci. Díky Dopplerovi prohloubil své matematické znalosti a naučil se základům matematické analýzy, která byla později nedílnou součástí jeho vlastní vědecké metody.

Po návratu ze studií ve Vídni se Mendel opět věnoval pedagogické činnosti. V roce 1854 získal učitelské místo a vyučoval na c.k. státní vyšší reálce v Brně na ulici Jánská. Zde působil plných čtrnáct let až do svého zvolení opatem starobrněnského opatství. Kolegy ve škole i žáky byl uznáván jako učitel s vynikajícími pedagogickými metodami a byl velmi oblíben.

Do tohoto šťastného profesorského období spadá i jeho epochální působení a bádání v oboru hybridizace rostlin. Po návratu ze studií ze studií ve Vídni měl již detailní představu o své výzkumné práci. Mendel měl mimořádnou vnitřní sílu a odhodlání osvobodit se od převládajících představ na poli vědy v tomto oboru. Z výsledků svých pokusů s křížením rostlin rozeznal a formuloval základní principy dědičnosti.

Ke svým pokusům si vybral obyčejnou rostlinu – hrách setý. Tato rostlina je pro pokusy ideální, protože je samosprašná, rozmnožuje se pohlavní cestou a má stálé znaky.

V letech 1854 – 1864 se Mendel zabýval pokusy křížením hrachu – nejprve se zaměřil na výběr stálých znaků, poté experimentoval s umělým oplodněním rostlin a následně zpracovával data. Mendel byl uznávanou osobností v otázkách šlechtění rostlin, proto byl roku 1855 jmenován členem přírodovědecké sekce c.k. Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně.

Mendel byl prvním, kdo při křížení rostlinných druhů objevil a pozoroval jistou pravidelnost znaků a tuto dokázal i číselně vyjádřit. Na základě svých dlouholetých pozorování (trvala 8 let) a jejich následného vyhodnocování napsal svou klasickou práci „Pokusy s rostlinnými hybridy“.

Mendel pravidelně cestoval po Moravě, především po statcích, které patřily augustiniánům (např. v Šardicích a Hvězdlicích). Nejdelší cestu pak podnikl v roce 1862, kdy se vypravil až do Londýna na velkou hospodářskou výstavu.

8. února a 8. března 1865 Mendel prezentoval členům Přírodovědného spolku v Brně svoje pokusy s křížením hrachu setého a z toho vyplývající principy dědičnosti. O rok později byla přednáška uveřejněna ve sborníku Přírodovědného spolku a rozeslána na mnoho důležitých adres u nás a zahraničí.

G. J. Mendel svými geniálními závěry předběhl dobu, výsledky jeho mnohaletého bádání nebyly tehdejšími přírodovědci pochopeny, a tak ojedinělé svědectví přírodovědného bádání zůstalo v zapomnění.

V letech 1866 – 1870 Mendel vedl korespondenci s uznávanou kapacitou v oboru hybridizace rostlin Carlem Nägelim. Z korespondence bylo nalezeno celkem 13 dopisů, 10 bylo od Mendela a 3 od Nägeliho.

V roce 1869 trpěl Mendel oční chorobou, která mu znemožňovala dále pracovat na pokusech s rostlinami.

Mendel opat

30. března 1868 byl Mendel zvolen opatem, poté co roku 1867 zemřel opat Napp. V témže roce se stal zakládajícím členem Meteorologické společnosti.

Mendel byl velmi ceněnou církevní osobností. Dne 12. července 1869 sloužil velkou pontifikální mši na Velehradě, která byla poctou za jeho zásluhy v církevním životě.

Velkou vášní Mendela byla včelaření, proto si nechal postavit roku 1871 včelín. Choval zde různá plemena včel a snažil se je křížit. V pokusech nebyl příliš úspěšný. Jinak byl ale Mendel skvělý včelař a jeho chov sloužil jako příklad pro řadu moravských včelařů.

Působení opata Mendela pro společnost bylo v roce 1872 oceněno i samotným císařem, který mu udělil Komturský kříž řádu Františka Josefa za zásluhy na veřejném životě a v církvi. Komturský kříž byl jedním z pěti stupňů ocenění řádu Františka Josefa. Mohli bychom jo přirovnat k rytířskému řádu pro civilní a církevní osoby.

Roku 1874 vstoupil v platnost zákon zvyšující daňové zatížení klášterů. Mendel se stal neúnavným bojovníkem proti tomuto zákonu. Nedokázal se smířit s daní, která měla být 7330 zlatých (sám navrhoval 2000 zlatých). Boj proti tomuto zákonu stál Mendela mnoho sil a velmi ho vyčerpával.

Působení Mendela jako opata přinášelo i řadu významných pozic. Po smrti ředitele Rudolfa Otta byl roku 1881 jmenován ředitelem Hypoteční banky. Tato funkce byla spojena s větším příjmem, a tak si Mendel mohl dovolit podporu svých tří synovců ve studiu.

Kromě těchto významných postů, byl Mendel členem Meteorologické společnosti, Pomologické společnosti, c. k. Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalectví a vlastivědy, Přírodovědeckého spolku v Brně, Zoologicko-botanické společnosti, čestným členem hasičského sboru v Hynčicích (za dar k vybudování hasičské zbrojnice).

Mendel včelař

Se základy včelaření Mendela seznámil jeho otec Anton, který měl v Hynčicích svůj včelín. V zahradě opatství Mendel našel ideální podmínky pro tuto svou obrovskou zálibu.

V Brně vznikla v roce 1854 včelařská sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalectví a vlastivědy. Tato instituce přerostla v letech 1868 – 1869 ve Včelařský spolek moravský. Významným předsedou byl F. X. Žiwanský, který v roce 1870 uvedl do spolku také Mendela.

Mendel byl uznávaným odborníkem a chovatelem, v roce 1871 se stal 1. náměstkem starosty Včelařského spolku. Byl také velmi aktivním členem, který bohatě přispíval na provoz a fungování spolku (jako jeden z mála dával poplatek 20 zlatých).

V roce 1871 se Mendel nechal dle vlastních návrhů postavit v zahradě opatství včelín s malou pracovnou. Tato stavba, koncipovaná pro 15 včelích úlů, se zachovala dodnes. V období nejaktivnější včelařské činnosti zde měl na 50 včelstev.

O Mendelově včelaření víme jen díky krátkým sdělením v časopise Včela brněnská. Dočteme se v nich o jeho trpké zkušenosti s nebezpečnou nákazou včel – hnilobou plodu. Mendel musel zničit veškerá svoje včelstva a doporučil všem včelařům udělat to samé.

Mendel se pokoušel o kontrolované křížení včel se snahou získat lepší vlastnosti včelstev (např. aby včely produkovaly více medu). Bohužel se mu tato křížení nepovedla, jelikož tehdy ještě nebyl známý přesný způsob reprodukce včel – že královna matka vyletí vysoko do vzduchu následována trubci.

Mendel zkoušel různé způsoby zimovaní včelstev a tyto způsoby exaktně popsal.

Pracoval na zjednodušení včelího úlu a zlepšení manipulace v něm.

Mendel se stejně jako ve všech ostatních oblastech svých zájmů snažil nalézat nová řešení, která by posunula daný obor kupředu. Aktivně včelařil až do roku 1878, kdy se stal opatem a neměl už na své záliby tolik času. V témže roce se stal čestným členem Včelařského spolku.

Mendel zemědělec

V roce 1870 byl Mendel zvolen členem výboru Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby. Předtím již v roce 1868 byl pověřen zároveň s P. Olexíkem funkcí komisaře společnosti při odborných zkouškách z ovocnářství. Tuto funkci Mendel zastával až do konce svého života.

V roce 1882 byl Mendel navržen namísto předsedy, které ze zdravotních důvodů nepřijal.

Formálně byl Mendel členem všech odborných sekcí Hospodářské společnosti. Výrazněji zasahoval do činnosti Zahradnického a Včelařského spolku.

Krátce po zvolení do výboru Hospodářské společnosti byl Mendel též členem komise zemského sněmu pro rozdělování finančních podpor pro rozvoj zemědělství.

Zvýšenou pozornost Mendel věnoval zveřejňování zpráv o nové zemědělské literatuře a hodnocení příspěvku pro zveřejnění v časopise Hospodářské společnosti. Dával též podněty pro pořádání výstav semen a zemědělských produktů v muzeu a účastnil se projednávání otázek týkajících se výskytu škůdců nebo infekce zemědělských plodin. Podílel se také na rozhodování o udělování medailí členům společnosti za zásluhy o rozvoj zemědělství.

Své odborné znalosti Mendel uplatňoval i v komisi zemského sněmu pro zemědělské daně. Místodržící oceňoval Mendelovu znalost místních poměrů a hodnocení jakosti půdy.

Když v roce 1872 vláda zaváděla statistická hlášení o stavu zemědělské výroby, Mendel opakovaně požadoval při rozdělování finanční podpory pro zajištění úkolu vyšší částky s odůvodněním, že statistické hodnocení musí být zpracované tak, aby zajišťovalo spolehlivost údajů. Ve výzkumu křížení roslin se již přesvědčil, jaký význam mají statistické odhady.

V posmrtné vzpomínce na Mendela, zveřejněné v české příloze časopisu Hospodářské společnosti v roce 1884, se zdůrazňovalo, že „veškerá studia zesnulého nabyla i praktického významu. P. Gregor Mendel nezůstal jen při mrtvém slově, on aktivně zasahoval při každé příležitosti v zemědělské poměry Moravy a vždy a ve všem jim věnoval velkou pozornost“.

V dubnu 1867 psal Mendel v dopise C. Nägelimu o hybridní formě hrachu spojující čtyři páry znaků. V potomstvu našel formu, která zvlášť vynikala chuťovými vlastnostmi a v následujících generacích byla stálá. Proto ji pěstoval v zelinářské části klášterních zahrad. To byla první odrůda kulturní plodiny vyšlechtěná podle teoretického předpokladu. U této odrůdy zároveň popisoval i dědičný základ požadovaných znaků v genetické terminologii.

V roce 1863 se Mendel objevil mezi členy Ovocnicko-vinařského a zahradnického spolku a po pěti letech byl zvolen členem výboru. Mendel zasahoval do pořádání výstav ovoce a květin. Vypisov ceny za vyšlechtění nových odrůd a sám také nové odrůdy vystavoval.

Mendel šlechtil ovocné stromy. Např. jabloně – Mendel do projektu zahrnul 12 odrůd mateřských a 17 pylových a uvažoval o kombinacích pro vytvoření nových odrůd. Usiloval o zlepšení produkčních a chuťových vlastností kombinováním vybraných znaků rodičovských forem. Zušlechťování ovocných stromů se Mendel věnoval až do konce života.

Mendel věděl o šlechtění rostlin více než tehdejší zahradníci. Studoval nejnovější ovocnářskou literaturu a pohotově využíval svých teoretických poznatků o dědičnosti znaků, se kterými mohl manipulovat.

Mendel - meteorolog

Mendel se velmi zajímal o meteorologii. Zaujala ho již při studiích fyziky.

Vzorem mu byl dr. Pavel Olexík – primář nemocnice u sv. Anny na Pekařské ulici, která leží nedaleko opatství. Olexík započal se svými měřeními u sv. Anny již v roce 1848 a pokračoval s nimi až do července 1878. Poté je již prováděl Mendel.

Olexík používal k měření teploty Kappellerův psychrometr a k měření tlaku vzduchu fortinův tlakoměr, které pak používal i Mendel.

První Mendelova merorologická práce je z roku 1862 a nese název Bemerkungen zu der graphischtabellarischen Übersicht der meteorologischen Verhältnisse von Brünn (Poznámky ke graficko-tabelárnímu přehledu meteorologických poměrů Brna). Jednalo se o stručný popis měření s grafy a tabulkami, které prováděl Olexík v letech 1848-1862.

V letech 1863 – 1866 a v roce 1869 Mendel zpracoval a publikoval Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien (Meteorologická pozorování z Moravy a Slezska).

Od roku 1878 prováděl pozorování po c. k. Centrální ústav pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni na stanici v areálu opatství.

Dobře víme, kde měl Mendel umístěny měřící přístroje. Popsal nám to úředník c. k. Centrálního ústavu J. Liznar: „Teploměry byly upevněny na severní straně traktu rovnoběžného s kostelem v prvním poschodí. Dva další trakty uzavírají s kostelem s dříve jmenovaným traktem pravoúhlé nádvoří, jehož delší strana (východ – západ) je dlouhá 30 až 35 metrů a kratší (sever-jih) měří asi 25 metrů. Maximální a minimální teploměr byl připevněn ve „včelí zahrádce“ na pilíři besídky směrem k severu a dobře exponován, jenomže v severním směru velmi blízko a poměrně prudce stoupají stráně Žlutého kopce. Srážkoměr byl na „prelátské zahradě“ se záchytnou plochou ve výšce jeden metr nad povrchem. Směr větru byl pozorován podle kouře četných viditelných komínů (také na Špilberku).“

Mendel zaznamenával svá měření v 6, 14 a 22 hodin, stejně jako Olexík. Od ledna 1879 měřil a zapisoval teploty v 7, 14 a 21 hodin, aby se měření sladila s doporučením Mezinárodní meteorologické organizace.

Mendela delší čas zaměstnávalo určení nadmořské výšky v opatství. Původně uváděl 225 metrů nad mořem, poté 198 metrů, až nakonec roku1881 do konce pozorování psal 221 metrů.

Poslední výkaz měření Mendel vyplnil v červenci 1883. Protože byl nemocný, srpnová až listopadová měření prováděl klášterní duchovní Leo Ledwina. Prosinec v záznamech chybí. Od ledna1884 již v Brně prováděl měření Alfred Lorenz, císařskokrálovský vrchní inženýr.

Mendel vše velmi pečlivě zaznamenával do grafů a tabulek. Kromě počasí se soustředil i na zjišťování hladiny podzemní vody ve studni, stav ozonu ve vzduchu, pozoroval i sluneční skvrny.

Zájem o mimořádné meteorologické úkazy dokládá odborný článek Die Windhose vom 13. Oktober 1870 (Větrná smršť z 13. října 1870), kterému předcházela Mendelova přednáška v Přírodovědeckém spolku v Brně. Mendel v ní popsal větrnou smršť z 13. října, která poničila opatství a část Brna, a jako první na světě zde vědecky popsal výskyt tromby (tornáda). Dalšími pracemi byly příspěvky s názvem Regenfall und Gewitter zu Brünn in Juni 1879 (Liják a bouře v Brně v červnu 1879) a Gewitter in Brünn und Blansko am 15. August 1882 (Bouře v Brně a Blansku 15. srpna 1882).

Mendel zapisoval svá meteorologická pozorování pět let a jeden měsíc.

Mendelovi byla meteorologie velmi blízká, i zde se projevila jeho pečlivost, přesná vědecká práce a výborné znalosti přírody.

Mendel - objevitel principů dědičnosti

Po návratu do Brna se v letech 1856–1863 věnoval křížení hrachu a sledování potomstva. Pro své pokusy G. J. Mendel zvolil hrách setý (Pisum sativum). Jeho odrůdy mají stále a snadno rozlišitelné znaky, je autogamní (rozmnožuje se samoopylením) a lze z něj dobře provádět umělé křížení. To byly základní podmínky pro pokusnou rostlinu, které si Mendel stanovil.

Sledované znaky bylo možné volně kombinovat, protože se nacházely buď na různých chromozómech nebo dostatečně genetické vzdálenosti od sebe na stejném chromozómu. To ovšem Mendel ve své době netušil.

Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Později byla jeho experimentální data mnohokrát prověřována, protože se mnoha kritikům zdála až příliš přesná. Spíše než falšování dat ale lze Mendelovi vytýkat to, že ze svých mnoha tisícovek pokusů zveřejnil pouze ty, které nejlépe dokládaly jeho teorie. Tomuto závěru také napovídá to, že z mnoha znaků, které Mendel sledoval, nakonec popsal pouze ty, které jsou ovlivněny jediným genem a u kterých je dědičnost nejjednodušší. Dále je zřejmé, že aplikoval dnes nepřípustný postup, kdy pokusy, které nevyšly úplně přesně, nastavoval dalšími minipokusy tak dlouho, dokud nedostal přesně ten poměr, který chtěl. Faktem však je, že v tehdejší době, kdy statistika de facto neexistovala a Mendelova práce byla jedna z prvních, která aplikovala matematické metody na biologický výzkum, lze tento postup považovat za normální. Navíc se tím Mendel ani nijak zvláště netajil.

Své pokusy na rostlinách Gregor Mendel přednesl v roce 1865 na setkání Brněnského přírodovědeckého spolku a následně publikoval v práci „Pokusy s rostlinnými hybridy“ (1866) (německy Versuche über Pflanzen-Hybriden).

V roce 1869 se mu dostalo jediné pocty za svého života v odborných přírodovědných kruzích: byl zvolen viceprezidentem Přírodovědeckého spolku v Brně. Téhož roku vyložil na půdě tohoto spolku výsledky své druhé práce v oboru křížení rostlin o jestřábnících. Jestřábníky byly ovšem nešťastnou volbou, vzhledem k jejich atypickému rozmnožování, které v té době nebylo známo. Mendel tak nabyl přesvědčení, že jím objasněné zákonitosti vlastně neplatí.

Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti, začátkem 20. století Hugo de Vriesem, Carlem Corrensem a Erichem von Tschermakem a především Williamem Batesonem, který nechal přeložit Mendelovu práci do angličtiny. Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody.

 

Dne 6. ledna 1884 Mendel umírá na infekci ledvin ve věku nedožitých 62 let, pochován byl o tři dny později v augustiniánské hrobce na brněnském Ústředním hřbitově.

Rekviem v kostele starobrněnského kláštera za zemřelého opata Gregora Johanna Mendela řídil Leoš Janáček.

 

Mobilní aplikace Augustiniánského opatství

V aplikaci najdete řadu zajímavostí a informací nejen o opatství, ale také o životě G.J. Mendela.

https://mendel.brno.cz/

letak a5 opatstvi

 

Sběratelská kolekce pohlednic

Sběratelská kolekce pohlednic velikosti A5 je vytvořena k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela a odkazuje na jeho multiprofesní osobnost.

Pět jedinečných fotografií od renomovaných fotografů, pět míst, témat a profesí, jenž G. J. Mendel vykonával, pět pohlednic, které tvoří jedinečnou kolekci…

https://mendel.brno.cz/

pohlednice mendel 01

Augustiniáni svatí a blahoslavení

Augustiniánští svatí a blahoslavení

Toto jsou světci a blahoslavení, na které zvláště vzpomínáme a rádi si je připomínáme. Seznam životopisů je vzat z Augustiniánského misálu, který byl vydán v roce 1979.

Sv. Fulgenc biskup (462-527) 3. ledna
Bl. Josefa Marie z Beniganim panna (1625-1692) 23. ledna
Bl. Štěpán Bellesini kněz (1774-1840) 3. února
Bl. Anselm Polanco mučedník (1881-1939) 7. února
Bl. Kristina z Spoleta terciářka 13. února
Bl. Šimon z Cascie kněz (1295-1348) 16. února
Bl. Helena z Udine terciářka(1396-1458) 23. dubna
Bl. Vilém Tirrey mučedník (1608-1654) 12. května
Sv. Alypius biskup 16. května
Sv. Posidius biskup 16. května
Bl. Vilém z Toulouse kněz (1297-1369) 18. května
Augustin z Tarana kněz 19. května
Bl. Klement z Osima kněz 19. května
Sv. Rita z Cascie řeholnice (1380-1456) 22. května
Bl. Jakub z Viterba biskup (1255-1307) 4. června
Sv. Jan ze Sahagunu kněz (1430-1479) 12. června
Bl. Magdaléna Albrici panna (1415-1465) 17. července
Bl. Jan z Reaty řeholník (1299-1316) 2. srpna
Sv. Klára z Montefalka panna (1268-1308) 17. srpna
Sv. Ezechiel Moreno biskup (1848-1906) 19. srpna
Svatí Liberát, Bonifác a druhové mučedníci 26. srpna
Sv. Monika matka sv. Augustina (331-385) 27. srpna
Sv. Augustin biskup a učitel církve (354-430) 28. srpna
Sv. Mikuláš Tolentinský kněz (asi1250-1305) 10. záři
Bl. Alfonso z Orozka kněz (1500-1591) 19. září
Japonští mučedníci 28. září
Bl. Antonín Patrizi kněz 9. října
Sv. Tomáš z Villanovy biskup a ochránce studentů z našeho řádu (1486-1555)
Bl. Gundisalv z Lagosu kněz (1360-1422) 14. října
Bl. Magdaléna z Nagasaki mučednice 20. října
Sv. Vilém poustevník řeholník 23. října
Bl. Jan Bonus řeholník 23. října
Sv. Jan Stone mučedník ( – 1539) 25. října
Bl. Gracia z Kotoru řeholník (1438-1508) 7. listopadu
Bl. Bedřich z Řezna řeholník ( – 1329) 29. listopadu
Bl. Elias del Socorro Nieves mučedník (1882-1928)
Bl. Maria Teresa Fasce řeholnice (1881-1947)

Mariánské svátky, které augustiniáni slaví
Panny Marie, Matky dobré rady 26. dubna
Panny Marie; Prostřednice všech milostí 8. května
Panny Marie, Pomocnice křesťanů 13. května
Panny Marie, Matky potěšující 4. záři

Slavní brněnští augustiniáni

Cyril František Napp (1792-1867)

Zahájil nejvýznamnější epochu postavení kláštera v kontextu kulturních dějin Moravy. Byl velmi organizačně schopný a vzdělaný muž, jehož vlastním oborem byla orientální filologie. Byl velmi činný jak v klášteře, tak ve veřejném životě. Byl profesorem na bohosloveckém učilišti v Brně ředitelem moravských a slezských gymnázií. Byl členem mnoha spolků a institucí. Byl uznávanou autoritou nejen v Brně, ale i na celé Moravě. Měl schopnost rozpoznávat lidi a vytvářet tvůrčí atmosféru ve společenství bratří. Do klášterní komunity přijímal nadané mladíky a umožňoval jim vzdělání, někteří pak vyrostli v osobnosti známé v širokém vědeckém světě.

Aurelius Thaler (1796-1843)

Jeden z průkopníků brněnské botaniky. Na jeho podnět dal opat zřídit v klášterní zahradě záhony určené na pokusy s pěstováním rostlin.

František Matouš Klácel (1808-1882)

Převzal starost o pokusnou zahradu. Stal se ale průkopníkem tehdy moderní hegelovské filosofie, kterou přednášel na brněnském filosofickém ústavu. Roku 1848 se také stal zakladatelem české publicistiky na Moravě.

František Tomáš Bratránek (1815-1884)

Profesor filosofie na biskupském ústavu v Brně, filosof, estetik a historik německé literatury. Působil na Jagellonské univerzitě. Studoval polsko-německé vztahy a překládal literaturu z polštiny do němčiny.

Pavel Křížkovský (1820-1885)

Rozvinul rozsáhlou hudebně výchovnou i dirigentskou činnost. Od roku 1848 zde pěstoval hudbu. Byl komorním hráčem, sbormistrem, dirigentem a hudebním skladatelem. Jeho žák, Leoš Janáček převzal vedení kůru po odchod u Křížkovského do Olomouce. 

Johan Gregor Mendel (1822-1884)

Do kláštera vstoupil 1843, kromě studia teologie se věnoval i studiu zemědělství a vinařství na brněnském filozofickém ústavu, později přidal dva roky přírodních věd na univerzitě ve Vídni. Vyučoval ve Znojmě, od roku 1854 byl profesorem fyziky a přírodopisu na státní reálce v Brně. V klášterní zahradě konal pokusy s křížením rostlin. Na hrachu dokládal své teorie dědičnosti a zároveň ukazoval na její význam pro další šlechtění. Veden snahou prokázat oprávněnost teorie dědičnosti také v živočišné říši, dal Mendel roku 1871 postavit ve svahu nad kostelem včelín, v něm se pokoušel křížit různá plemena včel. V klášteře zřídil také stanici pro meteorologická pozorování a ve výzkumu slunečních skvrn hledal klíč k předpovědi počasí. Základ jeho díla však spočívá v genetice. Svého času zneuznán, porozuměla jeho objevům až moderní doba. Poprvé to dala najevo roku 1910, když komitét sto padesáti přírodovědců z celého světa vybudoval v Brně zakladateli nauky o dědičnosti mramorový pomník, posléze pak roku 1965 otevřením Mendelova památníku ve Starobrněnském klášteře.

Tomáš Eduard Šilinger (1866-1913)

Čelní moravský žurnalista a politik. Od roku 1896 řídil česky psaný katolický deník Hlas. V roce 1906 byl zvolen zemským a hned nato říšským poslancem ve Vídni. Spolu s dalšími vytvářel vlasteneckou základu českého Brna.

Svatý Augustin

 Augustin z Hippa

Aurelius Augustin, více známý jako svatý Augustin, se narodil v Tagastě v Numídii, jež byla součástí římské provincie v severní Africe, ve městě, které se dnes nazývá Souk-Ahras, v Alžíru. Tam se narodil 13. listopadu roku 354 jako prvorozený syn pohana Patricia a horlivé křesťanky Moniky. Radostné dítě, trochu hlučné, nadšené pro hry, někdy rozpustilé a milující přátelství, jež nerado studovalo, protože učitelé užívali tvrdé metody v kombinaci s neupřímností. Jeho vychovatelé dospěli k názoru, že je „nadějným jinochem“, s jasným rozumem, ale nepokojným srdcem .Afričan podle země, Říman podle kultury a jazyka, a křesťan podle výchovy. Augustin, mladý muž s impulsivním a prudkým temperamentem, se úporně věnoval studiím a snažil se zcela proniknout do tehdejší vědy. Stal se skvělým profesorem rétoriky nejdříve v Kartágu, pak v Římě a v Miláně.

Žíznivý po pravdě a štěstí

Ve svém horlivém hledání žil mnoho let v rozptýlenosti svého ducha. Daleko od Boha, spoután hříchem, s „otupenou“ vůlí, potulnou a poutnicí a „oklamán a klamajícími“.

Ale jeho srdce, vždy otevřené pro pravdu, se setkává s Boží milostí cestou vnitřního života, s pomocí modliteb jeho matky, která jej označila znamením kříže, když byl ještě dítě.

SRDCE VŽDYCKY MLADÉ

Augustin prodléval v Miláně, ve své zahradě, kde slyšel neznámý dětský hlas – „VEZMI, ČTI!“. Vzal do rukou Písmo svaté a v tu chvíli byl jeho rozum náhle prozářen světlem jistoty, a jeho srdce (LIDSKÉ SRDCE, velké srdce mladého muže) se uklidnilo. To se stalo na podzim roku 386.

Augustin opustil učitelskou dráhu a usídlil se v Cassiciaku, v místě pokoje a ticha, kde uváděl do praxe evangelium v hlubokém sdílení přátelství, životem v tichu a pokoji, naplněným neuhasitelnou vášní pro Pravdu. Takto se připravoval k přijetí křtu, který přijal na jaře roku 387 od milánského biskupa svatého Ambrože.

INSPIRÁTOR ŘEHOLNÍHO ŽIVOTA

Po návratu do Tagasty – jeho matka Monika již zemřela v římském přístavu – prodal všechen svůj majetek a předkládá program společného života: v chudobě, modlitbě a v práci.

Díky jeho mimořádným přirozeným hřivnám a daru Božímilosti, rostla neustále kolem něho skupina přátel, z kterých Augustin později vytvořil první komunitu mnichů.

V roce 391 se stal knězem a o pět let později byl vysvěcen na biskupa v městě Hippo. Biskupské svěcení přijal pro službu a nikdy ho nechápal pouze jako hodnost. Jeho rezidence se stala domem modlitby a soudní síní.

Augustina lze v pravdě nazvat inspirátorem řeholního života, neúnavným pastýřem duší, nekompromisním zastáncem spravedlnosti, nadšeným obráncem víry a pravdy. Muž, který je příkladem modlitby. Obdivuhodně a neúnavně shrnul takřka celé myšlení své doby do svých spisů.

PRVNÍ MODERNÍ ČLOVĚK

V roce 429 Vandalové, pod vedením Genserica, přepluli Gibraltarskou úžinu a napadli sever Afriky. Augustin, „obléhaný se svou obcí“, zakoušel hořkost a smutek. Povzbuzoval své věřící k obraně. V třetím měsíci obléhání, ve věku 76 let života, 28. srpna roku 430, začal žít
v Obci Boží nesmrtelným životem.

Augustin dnes žije v augustiniánské rodině, která ho uznává jako Otce; je uctíván v církvi, která ho vzývá jako svatého, žije ve všech obrácených duších, které mu vděčí za svůj návrat k Bohu, a v lidech s excelentním duchem, kteří obdivují jeho plodnou genialitu.

DŮLEŽITÁ DATA JEHO ŽIVOTA

Rok Věk
354 00 narodil se 13. listopadu v Tagastě
361 05 začal navštěvovat školu v rodné obci
367 13 studium v Madauře
370 16 pokračuje ve studiu v Tagastě
371 17 přestěhoval se do Kartága, aby mohl studovat rétoriku a svobodné umění
372 18 umírá jeho otec Patricius, začíná žít s jednou ženou
373 19 čte a studuje Ciceronova Hortensia
oddává se Manicheismu
pravděpodobné narození jeho syna Adeodata
374 20 začal vyučovat v Tagastě
376 22 umírá jeden jeho blízký přítel
jako učitel se vrací do Kartága
383 29 odcestoval do Říma, kde dále vyučuje
385 31 vyhrává konkurs Katedry rétoriky císařského paláce a odchází jako profesor do Milána
seznámí se se svatým Ambrožem, biskupem milánským
přijde za ním jeho matka Monika
386 32 podzim: AUGUSTINOVO OBRÁCENÍ
stráví několik měsíců v Cassiciaku
387 33 24.-25. dubna, ve Velikonoční noci přijímá křest v Miláně
návrat do Afriky, jeho matka Monika (svatá) umírá v Ostii, v římském přístavu
388 34 dostává se do Kartága a následně do Tagasty
391 37 prodává svůj majetek a zakládá první klášter
kněžské svěcení v městě Hippo
395 41 vysvěcen na pomocného biskupa v Hippo
400 46 uveřejňuje svá Vyznání, (přibližně) píše řeholi – je to období jeho velké pastorační činnosti a silného spisovatelského zanícení
426 72 uveřejňuje své dílo „O Obci Boží“
430 76 umírá 28. srpna, když Vandalové obléhají město Hippo
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÍLA

Vyznání – jeho vlastní životopis
O Obci Boží
Knihy o Nejsvětější Trojici – De Trinitate
Filosofické eseje
Různá výchovná a biblická pojednání
O řeholním životě, dogmatické a apologetické spisy
Homílie

LIDÉ, KTEŘÍ NA NĚHO MĚLI VLIV

Jeho rodina

Patricius – otec, úředník
Svatá Monika – matka, horlivá křesťanka
Navigius – bratr, jenž zemřel jako mladý
Perpetua – sestra, řeholnice v prvních klášterech
Melania (pravděpodobně) – matka jeho syna Adeodata
Adeodatus – jeho syn, zemřel velmi mladý

Jeho kamarádi a přátelé

Alypius – krajan a žák
Evodius – člen společenství v Miláně
Severus – člen první komunity
Possidius – autor prvního životopisu svatého Augustina a křesťanský vzdělanec
Nebridius – žák svatého Augustina

Lidé, kteří jej motivovali a inspirovali

Romanianus – bohatý, přítel rodiny
Cicero – latinský básník, autor Hortensia
Faustus – hlavní představený Manichejců
Svatý Ambrož – milánský biskup
Svatý Jeroným – velký křesťanský vzdělanec
Ponticianus – zaměstnanec v císařském paláci
Marius Victorinus – filosof čtvrtého století

Podkategorie