Shrnutí života farnosti v roce 2019

 

Na závěr dnešní mše svaté mi prosím dovolte jménem mým, jménem otce faráře Wita a otce Jana krátce shrnout život farnosti v uplynulém roce. V centru života farnosti je udílení svátostí a společenství farníků.

V roce 2019 jsme v naší farnosti pokřtili 27 dětí, svátost manželství uzavřelo 17 párů a vypravili jsme 25 církevních pohřbů. Narostl počet lidí přistupujících ke svátosti smíření. Návštěvnost svátečních a nedělních mší svatých je podobná jako v minulých letech a v neděli je na bohoslužbách vždy kolem 700 lidí.

Nabídka pastoračních aktivit je i nadále široká. Vyučujeme náboženství na faře a také ve 3 školách. V tomto roce také znovu začala příprava na 1. svaté přijímání. Opět probíhá příprava na svátost biřmování. Beze změn pokračují setkání pro starší mládež v úterý, pro mladší mládež v pátek, pro dospělé ve čtvrtek, pro předškolní děti v úterý odpoledne a pro maminky s malými dětmi ve čtvrtek. Stalo se již tradicí, že se v pracovní dny přede mší svatou modlíme růženec, který v poslední době věnujeme za naši Českou vlast.

Je důležité abychom si vzpomněli na ty, kteří s námi augustiniány spolupracují v pastoračních aktivitách. Především děkujeme paní Heleně Velanové, naší katechetce a farní asistentce za její práci v katechezi dětí, na přípravě rodičů, kteří chtějí své dítě nechat pokřtít. Také jí děkujeme za vedení naší webové stránky. Srdečně děkujeme paní Ludmile Hartlové, za její angažovanost v katechezích našich nejmladších farníků a také za vedení katechezí pro děti v neděle během mše svaté v 11:00 hodin. V minulém roce se ujal vedení pátečních setkání pro mladší mládež pan Ota Mikulka, za to mu srdečně děkujeme. Díky angažovanosti několika manželských párů může naše farní kavárna dále fungovat. Velmi jim děkujeme. Děkujeme našim varhaníkům a farním sborům za bohatý příspěvek ke kráse liturgie na Starém Brně. Jsme velmi šťastní, že tu máme tolik ministrantů a lektorů, kteří doplňují slavnostní a důstojný průběh bohoslužeb. Děkujeme naší paní kostelnici Martě, a jejím spolupracovníkům, kteří jí pomáhají s úkoly spojenými s úklidem a ostrahou baziliky a s přípravou pobožností a mší svatých.
Kdyby nebylo týmu dobrovolníků, který uklízí baziliku, nevypadala by tak krásně a čistě. Velký dík za vaši těžkou práci.

Naše úsilí o obnovu úcty k Panně Marie Svatotomské již nese plody. Patří to k nejdůležitějším pastoračním úkolům a zásadnímu poslání naší farnosti. Dalším významným pastoračním úkolem farnosti je šíření úcty ke svaté Ritě. Během uplynulých let vznikla a v poslední době výrazně posílila skupina ctitelů svaté Rity. V nejbližší době by měla být uznána otcem generálním převorem našeho řádu jako Bratrstvo svaté Rity.

Plodem modlitby naší farnosti jsou nová augustiniánská povolání. V září skončil noviciát bratří Jakuba a Tomasze, kteří nyní studují v Římě.

Na závěr bych chtěl říct ještě pár informací o hospodaření naší farnosti. V tomto roce prodělaly generální opravu dvě starožitné skříně ze sakristie a vybudovali jsme v sakristii nové sociální zařízení. Byly znovu pozlaceny liturgické předměty a nakoupili jsme nová liturgická roucha.

Jménem komunity augustiniánů na Starém Brně bych chtěl srdečně poděkovat všem, kteří se rozhodli s námi spolupracovat a věnovali svůj čas podpoře různých farních aktivit a neúnavně se modlí za duchovní růst naší farnosti a také našeho augustiniánského života v klášteře. Také děkujeme za každý finanční dar. Ještě jednou vám všem za všechno dobro děkujeme, modlíme se za vás a přejeme vám mnoho Božího požehnání v novém roce.

 

P. Angelo Lemme, OSA

 

SLA 5563 2200